Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XL - 372/2017

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
UCHWAŁA NR XL - 372/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2017 r. poz. 772) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się następującą wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:
1) za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości brutto:
a) rower lub motorower - 113 zł,
b) motocykl - 223zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 486 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 606 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 857 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 263 zł;
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 537 zł,
2) za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości brutto:
a) rower lub motorower - 20 zł,
b) motocykl - 27 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 40 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 52 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 75 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 136 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 200 zł.
2. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130 a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXV-252/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9042).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 25.09.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 16.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2017 r., godz. 16.02Małgorzata JeznachEdycja strony
25.09.2017 r., godz. 14.50Małgorzata JeznachEdycja strony
25.09.2017 r., godz. 14.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2720 razy.