Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVII – 345/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016
UCHWAŁA NR XXXVII – 345/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2016


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego, na które składa się:
1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2016 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 26 073 247,21 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych dwadzieścia jeden groszy);
2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2016 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 217 921 944,23 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote dwadzieścia trzy grosze);
3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2016 r. i wykazujący zysk w kwocie 55 443 468,37 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy );
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. i wykazujące fundusz w kwocie 194 052 760,98 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);

Rada Powiatu Wołomińskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.07.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 08.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1084 razy.