Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Rada Powiatu jest organem właściwym do rozpatrzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy Szpitala Powiatowego – SZPZOZ w Wołominie. Sprawozdanie finansowe Szpitala zostało zbadane przez firmę BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Sp z o.o w Krakowie 31-831 Kraków, ul Fatimska 41A. Zdaniem biegłego sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2016 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.
Suma bilansowa wynosi 60 208 125,32 zł
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wykazuje stratę netto w wysokości 2 029 535,87 zł t.j. mniejszą niż koszty amortyzacji.
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 029 535,87 zł, co doprowadza do ujemnego poziomu kapitału własnego. Ujemny poziom kapitału własnego oznacza ,że aktywa sfinansowane zostały zewnętrznymi źródłami finansowania (dotacje
i darowizny).
Nierozliczone straty netto łącznie ze stratą netto za 2016 r. wynoszą na 31.12.2016 r. 40 362 701,04 zł, co doprowadza do ujemnego poziomu kapitału własnego w wysokości
-586 614,36. Ujemny poziom kapitału własnego oznacza, że aktywa sfinansowane zostały zewnętrznymi źródłami finansowania (dotacje i darowizny ). W tej sytuacji Zarząd Powiatu Wołomińskiego zobowiązał Dyrektora Szpitala do przygotowania programu naprawczego na okres 3-ch lat (art.59 ust 4 ustawy o działalności leczniczej t. j. Dz. U z 2016 r. poz.1638 )


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 08.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 768 razy.