Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Dnia 10 sierpnia 2016 roku do Rady Powiatu Wołomińskiego wpłynęło wezwanie Wojewody Mazowieckiego znak LEX.I.4112.1.2016.JJ do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego Powiatu Wołomińskiego Pana Mariusza Dembińskiego w terminie 30 dni. W ocenie organu nadzoru spełnione zostały przesłanki do podjęcia uchwały wobec naruszenia przez radnego zakazu, o którym mowa w art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Organ nadzoru wskazał, że radny Mariusz Dembiński zobowiązany był do zrzeczenia się funkcji dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Mając na uwadze, że tego nie dokonał, Rada Powiatu Wołomińskiego zobowiązana była do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w ciągu miesiąca od upłynięcia oznaczonego terminu. Tym samym Wojewoda Mazowiecki uznał wezwanie na konieczne i uzasadnione.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie Rada Powiatu Wołomińskiego w dniu 8 września 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV - 251/2016, w której odmówiła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego Pana Mariusza Dembińskiego.
W ocenie Rady Powiatu Wołomińskiego nie zachodzi konieczność podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego, wobec braku naruszenia ustawowego zakazu, o którym mowa w art. 25b ustawy o samorządzie powiatowym. Rada tym samym nie podziela stanowiska organu nadzoru, uznając nadesłane wezwanie za bezzasadne.
Następnie Wojewoda Mazowiecki pismem LEX-I.4112.1.2016.JJ z dnia 15.09.2016r. powiadomił Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zamiarze wydania zarządzenia zastępczego, jednocześnie zwracając się do Pana Mariusza Dembińskiego o złożenie wyjaśnień w sprawie. Wyjaśnienia Pana Mariusza Dembińskiego wpłynęły do organu nadzoru w dniu 5 października 2016r, w których to Radny podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.
W świetle powyższego Wojewoda Mazowiecki zarządzeniem zastępczym nr LEX.I.4112.I.2016.JJ z dnia 18 października 2016r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Powiatu Wołomińskiego Pana Mariusza Dembińskiego. Jednakże w przedmiotowym zarządzeniu Wojewoda Mazowiecki nie wyjaśnił w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości podstaw swojej decyzji. Wojewoda Mazowiecki nie wskazał, które konkretnie zachowanie radnego Mariusza Dembińskiego wypełniało przesłankę wskazaną w art. 25b ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym.
W następstwie powyższego Rada Powiatu Wołomińskiego w dniu 17 listopada 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI – 266/2016 w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
W dniu 13.06.2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt II SA/Wa 2196/16 wydał orzeczenie o oddaleniu skargi Powiatu Wołomińskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego Nr LEX.I.4112.I.2016.JJ z dnia 18 października 2016r. stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Powiatu Wołomińskiego Pana Mariusza Dembińskiego.
W ustnym uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny skupił się na naruszeniu przez radnego Mariusza Dembińskiego zakazu wynikającego z art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Zdaniem Sądu doszło do naruszenia normy prawnej stypizowanej w przedmiotowym przepisie ustawy poprzez naruszenie tzw. przepisów antykorupcyjnych tamże zdefiniowanych. W ocenie Sądu bycie radnym powiatowym i jednoczesne podpisywanie umów przez radnego będącego również dyrektorem zakładu komunalnego gminy w ramach usług świadczonych na rzecz Powiatu Wołomińskiego wypełnia dyspozycję zakazu określonego w art. 25b ustawy o samorządzie powiatowym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w żaden sposób nie odniósł się do faktu, iż radny Mariusz Dembiński jest Dyrektorem zakładu budżetowego w gminie Tłuszcz - czyli jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej. Przedmiotowa kwestia w bardzo obszerny sposób została zawarta w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w szczególnym zaakcentowaniem nie prowadzenia działalności gospodarczej przez zakład komunalny gminy. Jednakże powyższe nie zostało wzięte przez skład orzekający Sądu pod uwagę, co ma szczególne znaczenie z uwagi na fakt, iż przepis art. 25b ustawy o samorządzie powiatowym dotyczy zakazu w związku z prowadzeniem, zarządzaniem lub byciem przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały tej treści uznać należy za konieczne i uzasadnione.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2017 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2017 r., godz. 08.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 678 razy.