Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVI - 341/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXXVI-341/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poźn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 853 044 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 196 286 828 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 880 704 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 218 775 491 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których większa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 635 624 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 54 049 961 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 22 488 663 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 12 158 956 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 329 707 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 30 329 707 zł, z następujących tytułów:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 17 000 000 zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 13 329 707 zł, godnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

W Tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2017 w dziale 600 rozdziale 60014 dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz” na nową nazwę „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz”.


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017” do uchwały, której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą
Nr 5 do niniejszej uchwały;
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Tabela 2 - dane uzupełniające
 • Tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
 • Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.05.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 15.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 16.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2017 r., godz. 16.04Małgorzata JeznachEdycja strony
29.05.2017 r., godz. 15.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2149 razy.