Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXVI - 339/2017

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
UCHWAŁA NR XXXVI - 339/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.), art. 2 pkt 5, art. 32 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 37 000 (trzydzieści siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 37 000 000,00 zł (trzydzieści siedem milionów złotych).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2017-2018, w tym:
1) w roku 2017 kwota emisji wyniesie 17 000 000 zł (siedemnaście milionów )
2) w roku 2018 kwota emisji wyniesie 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów)
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 11 (jedenastu) seriach:
1) seria A17 na kwotę 1 000 000,00 zł,
2) seria B17 na kwotę 1 000 000,00 zł,
3) seria C17 na kwotę 1 000 000,00 zł,
4) seria D17 na kwotę 1 000 000,00 zł,
5) seria E17 na kwotę 1 000 000,00 zł,
6) seria F17 na kwotę 2 000 000,00 zł,
7) seria G17 na kwotę 2 000 000,00 zł,
8) seria H17 na kwotę 2 000 000,00 zł,
9) seria I17 na kwotę 2 000 000,00 zł,
10) seria J17 na kwotę 2 000 000,00 zł,
11) seria K17 na kwotę 2 000 000,00 zł,
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 12 (dwunastu) seriach:
1) seria A18 na kwotę 500 000,00 zł,
2) seria B18 na kwotę 1 000 000,00 zł,
3) seria C18 na kwotę 1 000 000,00 zł,
4) seria D18 na kwotę 1 500 000,00 zł,
5) seria E18 na kwotę 2 000 000,00 zł,
6) seria F18 na kwotę 2 000 000,00 zł,
7) seria G18 na kwotę 2 000 000,00 zł,
8) seria H18 na kwotę 2 000 000,00 zł,
9) seria I18 na kwotę 2 000 000,00 zł,
10) seria J18 na kwotę 2 500 000,00 zł,
11) seria K18 na kwotę 2 000 000,00 zł,
12) seria L18 na kwotę 1 500 000,00 zł.
4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.


§ 2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym:
1. w roku 2017 środki z emisji obligacji będą przeznaczone na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie 12 158 956 zł z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe ),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 4 841 044 zł,
2. w roku 2018 środki z emisji obligacji będą przeznaczone na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie 12 158 956 zł z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe i ochrony zdrowia ),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 7 841 044 zł.


§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i/lub przychodów budżetu Powiatu Wołomińskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Wołomińskiego.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.


§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.


§ 5

1. Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach:
1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2019 roku,
2) obligacje serii B17 i A18 zostaną wykupione w 2020 roku,
3) obligacje serii C17 i B18 zostaną wykupione w 2021 roku,
4) obligacje serii D17 i C18 zostaną wykupione w 2022 roku,
5) obligacje serii E17 i D18 zostaną wykupione w 2023 roku,
6) obligacje serii F17 i E18 zostaną wykupione w 2024 roku,
7) obligacje serii G17 i F18 zostaną wykupione w 2025 roku,
8) obligacje serii H17 i G18 zostaną wykupione w 2026 roku,
9) obligacje serii I17 i H18 zostaną wykupione w 2027 roku,
10) obligacje serii J17 i I18 zostaną wykupione w 2028 roku,
11) obligacje serii K17 i J18 zostaną wykupione w 2029 roku,
12) obligacje serii K18 i L 18 zostaną wykupione w 2030 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.05.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.05.2017 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2017 r., godz. 15.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1096 razy.