Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXV - 329/2017

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka
UCHWAŁA NR XXXV - 329/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka


Na podstawie art. 12 pkt 8a, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powierza się Gminie Dąbrówka do realizacji zadanie pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4320W ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka”.
2. Powiat przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w roku 2017 r. w formie dotacji celowej.
3. Szczegółowe zasady i termin przekazywania kwot na realizację zadania oraz sposób rozliczenia finansowego określi porozumienie zawarte między Gminą Dąbrówka a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.04.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.04.2017 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.04.2017 r., godz. 15.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2017 r., godz. 15.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 815 razy.