Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
I.1 Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2676 015 zł , z następujących źródeł :
a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 666000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej
- z Gminy Klembów na realizację zadania pn. Budowa chodnika w msc Nowy Kraszew, gm. Klembów , kwota 100 000 zł (600.60014.6300 )
- z Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 4316W od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w Majdanie, kwota 566 000 zł (600.60014.6300)
b. w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 1 009 775 zł w tym:
- w rozdziale 80102 pomoc finansowa z Gminy Marki na realizację zadania pn. Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno- biurowe, kwota 1 000 000 zł
(801.80102.6300 )
- w rozdziale 80120 licea dochody gromadzone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących kwota 5 087 zł (801.80120.0750 - 2087 zł, 801,80120.0920 - 2500 zł, 801.80120.0970 – 500 zł )
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 4688 zł (801.80195.0929 ),
c. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1 000 000 zł pomoc finansowa z gminu Marki na realizację zadania pn. Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska, gm. Wołomin, (851.85111.6300 )
d. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 240 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych rodzinnych domów dziecka
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3 865 848 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
a. w dziale 600 Transport i łączność w pozycji pomoc finansowa z Gminy Marki na realizację zadania pn. Przebudowa ul Kościuszki i Sosnowej w Markach – budowa kanalizacji deszczowej , o kwotę 2 000 000 zł, (600.60014.6300 )
b. w dziale 758 różne rozliczenie w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1 840 863 zł, (758.75801.2920 )
c. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w pozycji środki funduszu pracy na działalność powiatowych urzędów pracy kwota 24 985 zł (853.85333.2690 )
Ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 189 833 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 833 053 zł w następujących pozycjach :
1) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 4 714 053 zł
a. dotacje celowe dla gmin na realizację przekazanych zadań dotyczących utrzymania dróg powiatowych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników –łączna kwota 430 053 zł (600.60014.2310 ) w tym;
- dla gminy Dąbrówka – kwota 50 824 zł,
- dla gminy Jadów - kwota 43 101 zł,
- dla gminy Klembów - kwota 32 711 zł
- dla gminy Marki - kwota 7 707 zł
- dla gminy Poświętne - kwota 38 482 zł
- dla gminy Strachówka - kwota 32 758 zł
- dla gminy Tłuszcz - kwota 64 629 zł
- dla gminy Ząbki - kwota 11 213 zł
- dla gminy Zielonka - kwota 5 523 zł
- dla gminy Wołomin - kwota 69 998 zł
- dla gminy Kobyłka - kwota 24 408 zł
- dla gminy Radzymin - kwota 48 699 zł
b) na zakup masy i niezbędne remonty dróg kwota 1 200 000 zł ( 600.60014.4210-4270)
c) na wydatki majątkowe kwota 3 084 000 zł, w tym :
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 8000 zł pn. Wykonanie map projektu podziałów nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID dla przebudowy drogi powiatowej Nr 4323W w msc. Chajęty ,gm. Dąbrówka (600.60014.6050 )
-wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 30 000 zł pn. Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc Zawiszyn gm. Jadów (600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 600 000 zł pn. Budowa drogi od msc Osęka do granicy powiatu
(600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 140 000 zł pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W - ul. Armii Krajowej, (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Załuskiego do ul. Piłsudskiego), z drogą powiatową nr 4361W - ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75)(600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. Budowa chodnika w msc Nowy Kraszew, gm. Klembów(600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów na zadanie o kwotę 1 540 000 zł pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4360W w ul Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie, gm. Wołomin( 600.60014.6050 )
- zwiększenie o kwotę 566 000 zł nakładów na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie, gm Wołomin (600.60014.6050),
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 904 000 zł z przeznaczeniem na :
1) zwiększenie o kwotę 100 000 zł nakładów na zadanie pn. Adaptacja Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno- biurowe
(zagospodarowanie terenu ) ( 801.80102.6050 ),
2 ) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych sal lekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie z kwotą 200 000 zł
(801.80102.6060 ),
3) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych sal lekcyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie z kwotą 450 000 zł
(801.80120.6060 ),
4) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. przebudowa budynku ZSE w Wołominie – wymiana stolarki okiennej z kwotą 154 000 zł (801.80130 .6050 ),
3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem spółdzielni socjalnej, w tym wpłata wpisowego kwota 5000 zł (853.85395.4350) oraz wniesienie wkładów do Spółdzielni kwota 5000 zł
(853.85395.6020 )
4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na renowację zabytkowej lokomotywy znajdującej się na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu,
5) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na remonty boisk wielofunkcyjnych typu Orlik.
2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 454 985 zł w tym :
1. w dziale 600 transport i łączność zmniejszenie o kwotę 470 000 zł nakładów na :
- pozycji dotacje celowe dla Gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 400 000 zł , (600.60014.2310)
- nakładów na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. Wołomin o kwotę 70 000 zł. (600.60014.6050)
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie nakładów o kwotę 499 000 zł, w tym :
a) na wynagrodzenia i pochodne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat o kwotę 399 000zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne ZSS Ostrówek o kwotę 18 400 zł ( 801.80102.4040 - 10000zł , 801.80111.4040 – 400zł ,801.80134. 4040 – 8000zł )
- wynagrodzenia i pochodne ZSS Wołomin o kwotę 43 400 zł
(801.80102.4040 - 4 000zł , 801.80111.4010- 4040 - 29400 ,801.80134. 4040 - 10000)
- wynagrodzenia i pochodne ZSO Radzymin o kwotę 67 700 zł(801.80110.4010-4040 - 53700zł , 801.80120.4010 – 14000 zł)
- wynagrodzenia i pochodne ZS Wołomin o kwotę 108 230 zł
(801.80130.4010-4040 - 8230zł , 801.80111.4010 – 100000 zł)
- wynagrodzenia i pochodne ZS Zielonka o kwotę 46 900 zł (801.80130.4010 - 46900 zł)
- wynagrodzenia i pochodne ZSTZ Radzymin o kwotę 114 370 zł (801.80130 4010-.4040 - 109370zł, 801.80150.4040 – 4900zł)
b) dotacje dla niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznej Szkoły Zawodowej o kwotę 100 000 zł, (801.80111.2540 -50000: 801.80134.2540- 50000)
3. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 24 985 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP, ( 853.85333.4010)
4. w dziale 854 Opieka edukacyjna i wychowawcza zmniejszenie o kwotę 461 000 zł, w tym :
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ASQ o kwotę 50 000 zł (854.85404.2540)
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zielona Poradnia o kwotę 100 000 zł, (854.85404.2540)
-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ORTOSENSIS o kwotę 45 000 zł, (854.85404.2540)
- dotacja podmiotowa dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 100 000 zł ( 854.85404.2590 )
-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Progressio o kwotę 25 000 zł, (854.85404.2540)
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Świat o kwotę 45 000 zł, (854.85404.2540)
- dotacja podmiotowa dla Bursy Zielony Zakątek o kwotę 25 000 zł,( 854.85415.2540)
- wynagrodzenia i pochodne Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołominie o kwotę 71 000 zł, (854.85406.4010-4040)
Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 378 068 zł.

III. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2017 i zwiększa się kwotę wolnych środków o 5 567 901 zł.
V. Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017.
VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 16.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2017 r., godz. 16.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2017 r., godz. 16.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 696 razy.