Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXI – 308/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
UCHWAŁA NR XXXI – 308/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania


Na podstawie art. 80 ust. 3b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. Woj. Maz. z 03.02.2017 r. poz. 1058) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie
„1. Publicznym szkołom i publicznym szkołom specjalnym, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu Powiatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Wołomiński nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego.
2. Publicznym szkołom i publicznym szkołom specjalnym, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w których zorganizowano internat, przysługuje, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust.1. na każdego ucznia korzystającego z tego internatu dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół prowadzonych przez Powiat, w których zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego.
3. Publicznym szkołom ponadgimnazjalnym, poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, przysługuje na każdego uczestnika tych zajęć dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego.
4. Publicznym placówkom oświatowym, o których mowa w art. 2 ust 5 i 7 ustawy przysługuje na każdego wychowanka dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju prowadzonych przez Powiat Wołomiński, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego.
5. Publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje dotacja na każdego ucznia ujętego w księdze uczniów tej poradni, w wysokości 95 % podstawowej kwoty dotacji dla poradni psychologiczno – pedagogicznych danego profilu prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
6. Ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także poradnie psychologiczno - pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński, niezależnie od dotacji o których mowa w art. 80 ust. 2dc, 3, 3a, 3ab i 3ac ustawy oraz w ust. 5 niniejszego paragrafu.”
2) W § 5 uchwały skreśla się ust. 2.
3) W § 5 uchwały dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 2 i 3.
4) W § 8 uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2017 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2017 r., godz. 11.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2017 r., godz. 11.21Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3108 razy.