Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXXI – 307/2017

zmieniająca Uchwałę Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
UCHWAŁA NR XXXI – 307/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania


Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w związku z art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. Woj. Maz. z 17.12.2015 r. poz. 11434) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński.
2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki otrzymują na każdego ucznia, który uczestniczył
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Powiatu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego samego typu
i rodzaju.
3. Organy prowadzące szkoły, o których mowa w ust. 2, składają w Starostwie Powiatowym w Wołominie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, oświadczenie o frekwencji uczniów
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu. Wzór oświadczenia określa załącznik 2 do uchwały.
4. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński.
5. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, posiadające w swoich strukturach szkołę, przedszkole lub oddział przedszkolny otrzymują, niezależnie od dotacji ,o której mowa w ust. 4, na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w tej szkole dotację z budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości, o której mowa w art. 90 ust 2a lub 2ec ustawy o systemie oświaty.
6. Niepubliczne poradnie psychologiczne, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy
o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2a, 2ec, 3a, 3ab
i 3ac ustawy o systemie oświat.
7. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika tych zajęć w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński.
8. Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 uchwały, w których zorganizowano internat otrzymują, niezależnie od dotacji określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, na każdego wychowanka internatu dotację z budżetu Powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński.
9. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu Powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński.
10. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację z budżetu Powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński.”
2) W § 4 uchwały ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 9 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę, w Starostwie Powiatowym w Wołominie, zaświadczenia o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.”
3) W § 4 uchwały skreśla się ust. 5.
4) W § 9 uchwały skreśla się ust.7.


§ 2

1. Załącznik Nr 1, pn. Wniosek o udzielenie dotacji na rok, do uchwały Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2, pn. Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, do uchwały Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3, pn. Informacja o faktycznej liczbie uczniów, do uchwały Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4, pn. Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji w roku, do uchwały Nr XIII - 146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 01.01.2017 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.03.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2017 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.03.2017 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2017 r., godz. 10.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 8581 razy.