Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w ramach planowanej rozbudowy ul. Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową do ul. Wał Zawadowski oraz planowaną do rozbudowy ul. Bruzdową na odcinku od skrzyżowania z ul. Jarą

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w związku z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu z wnioskiem
z dnia 2 grudnia 2016 r., Prezydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Wilanów, przekazanym postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 40/P/NN/17 z dnia 9 stycznia 2017 r., znak: NN-404/W/402-MM/16,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji deszczowej oraz skrzynek rozsączających,
2. szczególne korzystanie z wód w postaci wprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez ww. urządzenia wodne do ziemi ,
w ramach planowanej rozbudowy ul. Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową do ul. Wał Zawadowski oraz planowaną do rozbudowy ul. Bruzdową na odcinku od skrzyżowania z ul. Jarą do ul. Cicha Dolina, na terenie dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy wraz z budową
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Ww. inwestycja obejmuje teren działek nr ew.: 9/37, 9/5, 10, 11/17, 11/18, 11/19 obr. 0614, dz. nr ew. 22 obr. 0618, dz. nr ew. 103 obr. 0620.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 23.02.2017 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 23.02.2017 r., godz. 14.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.02.2017 r., godz. 14.50Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
23.02.2017 r., godz. 14.49Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 922 razy.