Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Luty


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-26/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-27/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę nr V-25/2017 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości
 • Uchwała Nr V-28/2017
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu wołomińskiego przez inne niż Powiat Wołomiński osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • Uchwała Nr V-29/2017
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Uchwała Nr V-30/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-31/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-32/2017
  w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2017
 • Uchwała Nr V-33/2017
  w sprawie przekazania kierownikom podległych Powiatowi Wołomińskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
 • Uchwała Nr V-34/2017
  w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa na rok 2017
 • Uchwała Nr V-35/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Powiatu Wyszkowskiego
 • Uchwała Nr V-36/2017
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-37/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-38/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-39/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-40/2017
  w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-41/2017
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-42/2017
  w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-43/2017
  w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2017 r. w I i II etapie
 • Uchwała Nr V-44/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017
 • Uchwała Nr V-45/2017
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2017 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-46/2017
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-47/2017
  w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Uchwała Nr V-48/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-49/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-50/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
 • Uchwała Nr V-51/2017
  w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr V-52/2017
  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017 – uaktualnienie planów finansowych
 • Uchwała Nr V-53/2017
  w sprawie upoważnień do dokonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie kontroli i prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inny organ niż Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-54/2017
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Wołomińskim i jego jednostkach budżetowych
 • Uchwała Nr V-55/2017
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-56/2017
  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego
 • Uchwała Nr V-57/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na placówkę bankową Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Uchwała Nr V-58/2017
  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem pod bankomat Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Uchwała Nr V-59/2017
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Wołomin do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr V-60/2017
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.02.2017 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.02.2017 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.02.2017 r., godz. 14.02Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2028 razy.