Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIX - 305/2017

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIX-305/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z poźn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 201 082 168 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130 666 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 39 769 219 zł.


§ 3

W tabeli Nr 2 w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Budowa chodnika
w Sulejowie, g. Jadów” na nowe brzmienie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W od km 0+000,00 do km 0+596,07 w m. Sulejów, gm. Jadów”


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 2 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Tabela 1
    Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
  • Tabela 2
    PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017
  • Załącznik 1
    Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
  • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 13.02.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 10.02.2017 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.02.2017 r., godz. 12.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2017 r., godz. 12.30Małgorzata JeznachEdycja strony
13.02.2017 r., godz. 12.30Małgorzata JeznachEdycja strony
13.02.2017 r., godz. 12.30Małgorzata JeznachEdycja strony
10.02.2017 r., godz. 14.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1045 razy.