Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIX - 303/2017

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka
UCHWAŁA NR XXIX - 303/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie StrachówkaNa podstawie art. 12 pkt 8a, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powierza się Gminie Strachówka do realizacji zadania:
1) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4347W z drogą gminną w miejscowości Jadwisin,
2) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4328W z drogą gminną
nr 430809W w miejscowości Osęka,
3) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej relacji Trawy – Józefów – Młynisko – Warmiaki – do granicy z powiatem Węgrów – do DK Nr 50 z drogą gminną 430821W w miejscowości Annopol.
2. Powiat Wołomiński przekaże na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 w formie dotacji celowej kwotę łączną w wysokości 16 540,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100), z tego:
a) w roku 2017 kwotę 6 050,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) na realizację zadania wymienionego w ust. 1 pkt 3,
b) w roku 2018 kwotę w wysokości 10 490,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) na realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Szczegółowe zasady i termin przekazywania kwot na realizację zadań oraz sposób rozliczenia finansowego, o którym mowa w ust. 2, określi porozumienie zawarte między Gminą Strachówka a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 09.02.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 10.02.2017 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 10.02.2017 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.02.2017 r., godz. 14.20Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 850 razy.