Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVIII – 290/2017

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
UCHWAŁA NR XXVIII – 290/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania


Na podstawie art. 80 ust. 3b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Wołomińskiego przez osoby prawne inne niż Powiat Wołomiński lub osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.


§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
2) szkołach - należy przez to rozumieć szkoły publiczne prowadzone na terenie Powiatu Wołomińskiego przez osoby prawne inne niż Powiat Wołomiński lub osoby fizyczne;
3) placówkach oświatowych - należy przez to rozumieć publiczne placówki oświatowe prowadzone na terenie Powiatu Wołomińskiego przez osoby prawne inne niż Powiat Wołomiński lub osoby fizyczne placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
4) szkołach specjalnych - należy przez to rozumieć publiczne szkoły specjalne prowadzone na terenie Powiatu Wołomińskiego przez osoby prawne inne niż Powiat Wołomiński lub osoby fizyczne;
5) placówkach oświatowych specjalnych - należy przez to rozumieć publiczne placówki, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, prowadzone na terenie Powiatu Wołomińskiego przez osoby prawne inne niż Powiat Wołomiński lub osoby fizyczne;
6) poradniach psychologiczno – pedagogicznych – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Powiatu Wołomińskiego przez osoby prawne inne niż Powiat Wołomiński lub osoby fizyczne publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne uprawnione do wydawania orzeczeń;
7) uczestnikach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – należy przez to rozumieć uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3ustawy;
8) Starostwie Powiatowym - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wołominie;
9) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby prawne inne niż Powiat Wołomiński lub osoby fizyczne prowadzące na terenie Powiatu Wołomińskiego szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne oraz poradnie psychologiczno - pedagogiczne, o których mowa w pkt 2-6.


§ 3

1. Publicznym szkołom i publicznym szkołom specjalnym, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, również w których zorganizowano internat, przysługuje na każdego ucznia korzystającego z tego internatu dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, wyliczonej na podstawie art. 78b ust. 5 ustawy, nie niższa jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego.
2. Publicznym szkołom ponadgimnazjalnym i poradniom psychologiczno-pedagogicznym, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, przysługuje na każdego posiadającego orzeczenie uczestnika tych zajęć dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego.
3. Publicznym placówkom oświatowym, przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o której mowa, w art. 78b ust. 4 ustawy, z tym że nie niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego.
4. Publicznym szkołom i publicznym szkołom specjalnym przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju wyliczonej na podstawie art. 78b ust. 3 ustawy, nie niższa jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego.
5. Publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje dotacja na każdego ucznia, w wysokości planu finansowego poradni psychologiczno – pedagogicznej danego profilu prowadzonej przez Powiat Wołomiński pomniejszonego o kwotę wydatków na dodatki dla nauczycieli, o których mowa w Uchwale Nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.01.2014 r. i podzielonego przez liczbę statystyczną dzieci, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września każdego roku w dokumentacji poradni o podobnym profilu.
6. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wołomińskiego z tytułu realizacji ściśle określonych zadań szkoły i placówki, o których mowa w § 2 ust. 2-6 lub otrzymania przez Powiat Wołomiński dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły i placówki, wysokość dotacji dla szkół i placówek realizujących te zadania może zostać podwyższona o kwoty otrzymanej dodatkowo części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.
7. Ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także poradnie psychologiczno - pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Wołomiński.


§ 4

1. Organ prowadzący składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący szkołę, placówkę oświatową, szkołę specjalną, placówkę oświatową specjalną, oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną, składa w Starostwie Powiatowym informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły i placówki oświatowej, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
3. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący szkołę, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz placówkę wskazaną w § 3 ust. 5 składa w Starostwie Powiatowym oprócz informacji, o której mowa w ust. 2, informację o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, według stanu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym następuje przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3, dotycząca miesięcy lipiec i sierpień, sporządzana jest na podstawie faktycznego uczestnictwa uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu czerwcu.
5. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego mogą dokonać sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w ust. 2 i 3, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
6. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia, po złożeniu w Starostwie Powiatowym informacji określonych w ust. 2 i 3, z zachowaniem wymaganego terminu.
7. Środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek oświatowych ujmowane są w załączniku do uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego na dany rok
8. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, publicznej placówki oświatowej, szkoły specjalnej, placówki oświatowej specjalnej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku zmiany rachunku bankowego, organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji o tym w Starostwie Powiatowym.
9. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy lub wpis do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej prowadzonego przez Starostwo Powiatowe, do dnia aktualizacji tego wpisu.


§ 5

1. Organ prowadzący szkołę, szkołę specjalną, placówkę oświatową, placówkę oświatową specjalną lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, składa w Starostwie Powiatowym w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.
2. Przed zatwierdzeniem rocznego rozliczenia przekazanej dotacji organ udzielający dotacji ma prawo żądać przedłożenia do wglądu, w siedzibie organu, oryginału dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej w rozliczeniu lub przesłania kopii tej dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, szkoły, szkoły specjalnej, placówki oświatowej specjalnej, rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, podlega przekazaniu, zgodnie z ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.
4. Szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne lub publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także organy je prowadzące zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji, zgodnie z odpowiednio art. 80 ust. 3d ustawy.


§ 6

1. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego lub inne upoważnione osoby niebędące pracownikami Starostwa Powiatowego, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą dokonywać kontroli w szkołach, szkołach specjalnych, placówkach oświatowych, placówkach oświatowych specjalnych, publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zwanych dalej „kontrolowanymi”, obejmującej:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3;
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d ustawy;
3) sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji, w tym dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 8 ustawy.
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
3. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, a także udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolującego.


§ 7

1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:
1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;
2) dokumentacją zgromadzoną w Starostwie Powiatowym w Wołominie dotyczącą przedmiotu kontroli.
2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
1) numer upoważnienia;
2) imię i nazwisko kontrolującego;
3) temat kontroli;
4) termin ważności upoważnienia.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.


§ 8

1.Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4.
2. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 4.
3.Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
7. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Wniosek o udzielnie dotacji na rok ………..
 • Załącznik nr 2
  Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ……….……….… w roku ……………..
 • Załącznik nr 3
  Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu powiatu wołomińskiego
 • Załącznik nr 4
  Protokół kontroli

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.01.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 11.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.01.2017 r., godz. 11.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.01.2017 r., godz. 11.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3762 razy.