Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁOMINIE ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup książek do biblioteki szkolnej w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro

Oferty należy składać w sekretariacie ZS do dnia 09.11.2016 r. do godz. 10:00
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁOMINIE
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
zakup książek do biblioteki szkolnej
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.


Zapytanie ofertowe nr 8/2016
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:
Książki do biblioteki szkolnej według załączonego wykazu. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia własnych propozycji w przypadku niedostępności na rynku książek wskazanych w wykazie pod warunkiem, że będą to nowości wydawnicze (książki nie mogą być podręcznikami). Zgłoszone propozycje wymagają akceptacji Zamawiającego.

2. Zamawiający: Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin, http://zs-wolomin.edupage.org/ e-mail: zs-wolomin@o2.pl, tel / fax. (22)7762753

3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2016 r.

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%

5. Oferty należy składać w sekretariacie ZS do dnia 09.11.2016 r. do godz. 10:00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w ZS 09.11.2016 r. o godz. 10:30

7. Do oferty należy załączyć uwiarygodnioną kopię:
• nie dotyczy
• nie dotyczy
• nie dotyczy-

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.

9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 8 na zadanie „książki do biblioteki szkolnej”.
Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres zs-wolomin@o2.pl, lub faxem na nr (22)7762753

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części zamówienia.

11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: p Jerzy Kowalski, tel. 22 776-28-00,

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2016 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 27.10.2016 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2016 r., godz. 14.39Katarzyna RutkowskaUsunięcie powiązania strony z plikiem
27.10.2016 r., godz. 12.06Katarzyna RutkowskaPowiązanie strony z plikiem
27.10.2016 r., godz. 12.04Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3406 razy.