Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXV – 261/2016

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
UCHWAŁA NR XXV – 261/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu


Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 6b ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814, z późn. zm.) w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Z dniem 02.11.2016r. tworzy się samorządową jednostkę budżetową „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego”, która to jest jednostką obsługują rozumieniu art. 6b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zwaną dalej „Centrum”.
2. Siedzibą Centrum jest miasto Wołomin.
3. Do zadań Centrum należy zapewnienie wspólnej obsługi następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego (jednostki obsługiwane):
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie;
2) Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach;
3) Zespół Szkół Zawodowych im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu;
4) Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce;
5) Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie;
6) Zespół Szkół w Wołominie;
7) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie;
8) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku;
9) Zespół Szkół Specjalnych im Księdza Jana Twardowskiego w Wołominie;
10) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej;
11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce;
12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie;
13) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu.
4. Zapewnienie przez Centrum wspólnej obsługi jednostek, o których mowa w ust. 3, nastąpi od dnia 01.01.2017r.
5. W ramach wspólnej obsługi, Centrum wykonuje następujący zakres obowiązków:
1) obsługę administracyjno-organizacyjną;
2) obsługę finansową;
3) obsługę rachuby płac;
4) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1047);
5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych.
6. Centrum, jako jednostka obsługująca przejmie w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.
7. Szczegółowy zakres został określony w Statucie Centrum stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wyposaża się Centrum w nieruchomości zabudowane położone w Wołominie przy ul. Legionów 85, które zostaną przekazane w trwały zarząd.


§ 3

Centrum nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 24.10.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2016 r., godz. 08.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2016 r., godz. 08.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2016 r., godz. 08.48Małgorzata JeznachEdycja strony
25.10.2016 r., godz. 08.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2984 razy.