Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXV – 252/2016

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
UCHWAŁA NR XXV – 252/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2016 r. poz. 778) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się następującą wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:
1) za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości brutto:
a) rower lub motorower - 110zł,
b) motocykl - 218 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 476 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 594 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 841 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 239 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 508 zł,
2) za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości brutto:
a) rower lub motorower - 19 zł,
b) motocykl - 26 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 133 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196 zł.
2. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130 a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XI-107/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8072).


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 24.10.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2016 r., godz. 16.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2016 r., godz. 16.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2016 r., godz. 16.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2798 razy.