Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIII - 230/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXI-219/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.07.2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu
UCHWAŁA NR XXIII - 230/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI-219/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.07.2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXI-219/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.07.2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i ich przeznaczenie na:
1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie 7 358 956 zł – z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4 641 044 zł”,
2) § 5 ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5.2 oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych co najmniej raz w roku w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.”
3) Skreśla się § 6,
4) Paragrafy 7 i 8 otrzymują kolejno numerację 6 i 7.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.08.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2016 r., godz. 12.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2079 razy.