Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIII – 229/2016

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych
UCHWAŁA NR XXIII – 229/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1047, z późn.zm) w związku z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Wprowadza się do stosowania ,,Zasady i tryb wyboru podmiotów uprawnionych do obowiązkowego badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i jego powiatowych osób prawnych ” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc uchwała Nr XI -107/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
  • Załącznik
    Zasady i tryb wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych
  • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.08.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2016 r., godz. 11.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2082 razy.