Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego o udzielenie pozwolenia na wykonanie rowów przydrożnych o łącznej długości 760,0 m i wykonanie 8 przepustów w ww. rowach wzdłuż rozbudowywanej drogi gminnej Tłuszcz – Krusze, na odcinku od granicy

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz w zawiązaniu do art.11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2031 ze zm.)
w związku z wnioskiem z dnia 25 marca 2016 r. Pana Kazimierza Krzemińskiego, prowadzącego działalność Biuro Projektowe „VIAE” Kazimierz Krzemiński, ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa, występującego w imieniu Wójta Gminy Klembów oraz przekazaniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do Starosty Wołomińskiego do rozpatrzenia, pismem z dnia 20 czerwca 2016 r.
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych o łącznej długości 760,0 m i wykonanie 8 przepustów w ww. rowach wzdłuż rozbudowywanej drogi gminnej Tłuszcz – Krusze, na odcinku od granicy działki nr 427 w km 1+470,12 do granicy z gminą Tłuszcz w km 1+324,51, gm. Klembów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 27.06.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 16.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 16.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.08.2016 r., godz. 16.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 842 razy.