Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Sieroszewskiego) w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469, ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 11d ust 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2031, ze zm.), na wniosek z dnia 17 czerwca 2016 r. Pana Adama Rosińskiego, działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Sieroszewskiego)
w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz, tj.:
1. rozbiórkę istniejących przepustów betonowych pod zjazdami (rury o średnicy 400 mm,
o łącznej długości 70,5 m) oraz wykonanie nowych przepustów pod zjazdami
i pod chodnikiem w rowie drogowym – lewa strona drogi (rur o średnicy 500 mm,
o łącznej długości 125,10 m),
2. wykonanie przepustu pod chodnikiem w rowie drogowym – prawa strona drogi (z rur
o średnicy 500 mm, o łącznej długości 11,0 m),
3. przebudowę rowów drogowych w zakresie ich pogłębienia, wyprofilowania skarp oraz umocnienia płytami betonowymi wielootworowymi na odcinkach: w km od 0+123,90
do 0+135,47; w km od 0+173,28 do 0+179,55; w km od 0+387,13 do 0+391,96 – lewa strona drogi, w km od 0+459,40 do 0+463,90 – prawa strona drogi oraz wlotów i wylotów przepustów na łącznej długości 57,17 m.
Wykonanie i przebudowa ww. urządzeń wodnych zlokalizowana będzie na działkach nr ew.: 501/11, 341/5, obręb Tłuszcz, gmina Tłuszcz w pasie drogi wojewódzkiej nr 634
– ul. Sieroszewskiego.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 04.07.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 05.07.2016 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 05.07.2016 r., godz. 15.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2016 r., godz. 15.30Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 943 razy.