Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 335/14 z dnia 6 maja 2009 r., w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2016 r. Roann Investments Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 335/09 z dnia 6 maja 2014 r., znak: WOŚ–6225-25/09 w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
Ww. decyzją Starosta Wołomiński udzielił spółce ORCO LOGISTIC Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001- Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych, z terenu działek
nr ew. 73/13 (obecnie 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, 73/28), 73/12 i 73/1 obr. 03-05 w Markach, poprzez istniejący na terenie działki nr ew. 73/13 (obecnie 73/28) obr. 03-05 w Markach, dwukomorowy zbiornik retencyjno – sedymentacyjny, a następnie istniejącym wylotem
o średnicy 400 mm, o rzędnej posadowienia dna 84,00 m n.p.m., do rzeki Długiej w km 5+840, w łącznej ilości 105,0 l/s.
Roann Investments Sp. z o.o. wnioskuje o wpisanie w przedmiotowej decyzji
na Roann Investments Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, zamiast spółki ORCO LOGISTIC Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001- Warszawa.
Dodatkowo wszystkie strony postępowania przedłożyły pisemne zgody na zmianę ww. decyzji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części – art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację – art. 189 ust. 2 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska
3. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia
za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio – art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 31.05.2016 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 31.05.2016 r., godz. 13.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2016 r., godz. 13.16Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
31.05.2016 r., godz. 13.14Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 966 razy.