Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIX - 211/2016

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
UCHWAŁA NR XIX - 211/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 371 305 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 170 192 348 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 371 305 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 184 881 341 zł.


§ 3

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 18.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.05.2016 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.05.2016 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2016 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachEdycja strony
19.05.2016 r., godz. 10.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2099 razy.