Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Organizacja działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości grup wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych chorobami społecznymi

Data ogłoszenia: 18.02.2005r.
Załącznik nr 4
do uchwały nr II-11/2005
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 07.02.2005r.Zarząd Powiatu Wołomińskiego

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 i art. 11 ust. 1 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX - 168/04 z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) w roku 2005.

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadanie w zakresie:

Wspierania akcji promujących zdrowie


I. Rodzaj (nazwa) zadania:

Organizacja działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości grup wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych chorobami społecznymi.

W konkursie mogą brać udział:

1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4. jednostki organizacyjne podległe innym niż Powiat Wołomiński organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, działające na terenie powiatu wołomińskiego


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadań

Na dofinansowanie zadania Zarząd Powiatu Wołomińskiego przeznaczył kwotę 10 000 zł


III. Zasady przyznawania dotacji

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Kancelarii Starostwa w terminie do dnia 21.03.2005 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891), do Starostwa Powiatowego Wołomińskiego.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.


IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Dofinansowanie zadania przez Powiat Wołomiński obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do dnia 31października 2005r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami, objąć jak największą liczbę uczestników.
4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, do którego powołany jest właściwy wydział Starostwa, zwraca się szczególną uwagę na:
1) stan realizacji zadania,
2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych
i sprawozdań merytorycznych
4) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
5) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.


V. Termin i warunki składania ofert

Termin składania ofert: do 21.03.2005 r. do godziny 16.00.

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 193, poz. 1891/. Wzór formularza oferty dodatkowo dostępny będzie na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego

Oferent może złożyć jedną ofertę konkursową.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta.

Miejsce składania ofert – kancelaria Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Dodatkowo do oferty należy załączyć:
1. szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania);
2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
3. aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny 3 m-ce od daty wystawienia);
4. statut;
5. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok;
6. wykaz realizowanych w ostatnich 3 latach przedsięwzięć oraz ewentualne referencje;
7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
8. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
9. wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
10. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty.


VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Termin otwarcia ofert: w dniu 22.03.2005r. godz. 12.00.

Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1,5 miesiąca od upływu terminu składania ofert.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
2) niekompletne;
3) złożone po terminie;
4) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej
ofertę;
5) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia
udziału w konkursie;
6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym
ogłoszeniu.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. merytoryczne:
- uzasadniony zasięg propozycji (ponadgminny - 1 pkt, powiatowy – 3 pkt),
- cykliczność proponowanego projektu (założenie powtórzenia w roku kolejnym bez dofinansowania ze strony powiatu – 1 pkt),
2. społeczne:
- przewidywana liczba odbiorców lub uczestników (oceniane w skali: 0 – 5 pkt), udokumentowane zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane zadania świadczone w ramach projektu (2 pkt),
3. finansowe:
- koszty realizacji planowanego zadania - proporcja proponowanego dofinansowania do innych niż powiat źródeł finansowania (punktowane wg proporcji - dofinansowanie powiatu/cały koszt - najwyższa ilość pkt - najmniejsza proporcja itd.)
4 organizacyjne:
- posiadane zasoby kadrowe udokumentowane poprzez potwierdzenie przeprowadzenia podobnych wydarzeń w latach ubiegłych, za każde udane przeprowadzone podobne wydarzenie – 1 pkt

Ocena ofert następuje poprzez ułożenie listy wg ilości punktów.

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej oraz odpowiedniej komisji Rady Powiatu.

Skład Komisji ustala Zarząd Powiatu w formie uchwały.

Uchwała Zarządu w sprawie dofinansowania jest ostateczna.

Zarząd Powiatu zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891).
Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891),


VII. Informacja o wysokości środków na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim

Zarząd Powiatu Wołomińskiego w 2004 roku nie udzielał dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania akcji promujących zdrowie.Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej; Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3; tel. 787-43-01 w. 121 (142).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.02.2005 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 18.02.2005 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.02.2005 r., godz. 14.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3181 razy.