Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Wydział Edukacji realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenia spraw związanych z działalnością szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat, w szczególności związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidacją szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zmianą planu sieci szkół, ustaleniem zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego;
2) współpracy z publicznymi szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz niepublicznymi szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dotowanymi przez powiat;
3) prowadzenia ewidencji publicznych szkół i poradni psychologiczno -pedagogicznych oraz niepublicznych szkół i poradni psychologiczno –pedagogicznych;
4) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem i cofaniem niepublicznym szkołom uprawnień szkoły publicznej;
5) prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) prowadzenia czynności związanych z przygotowaniem oceny pracy dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizowaniem konkursów na dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat;
7) prowadzenia spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do szkół i placówek kształcenia specjalnego;
8) koordynacji rekrutacji do szkół;
9) prowadzenia procedur awansu zawodowego nauczycieli;
10) prowadzenia spraw związanych z działalnością innowacyjną i eksperymentalną szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
11) prowadzenia procedur związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów za szczególne osiągnięcia szkolne;
12) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagród starosty dla nauczycieli i dyrektorów oraz wnioskowaniem o nagrody ministra i kuratora oświaty, a także odznaczenia państwowe dla dyrektorów szkół i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
13) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom;
14) sporządzania zestawień statystycznych dotyczących prowadzonych i dotowanych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym gromadzenia, weryfikowania i aktualizacji danych w Systemie Informacji Oświatowej;
15) weryfikacja poprawności arkuszy organizacji (i ich aneksów), sporządzanych przez dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat;
16) prowadzenia spraw związanych z ustalaniem wysokości dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli i dyrektorów powiatowych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
17) sporządzania wniosków dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu z oświaty, w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz programów rządowych;
18) kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów obowiązujących w kontrolowanych okresie;
19) współpracy z Biurem Kontroli Wewnętrznej, w zakresie przeprowadzania kontroli oraz przygotowywania i wydawania decyzji w sprawie zwrotu dotacji dla podmiotów publicznych i niepublicznych;
20) przygotowywanie porozumień dotyczących kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych/branżowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.01.2016 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
05.01.2016 r., godz. 11.21Katarzyna PazioDodanie strony

Strona oglądana: 1653 razy.