Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIV - 159/2015

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR XIV-159/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 772 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 161 422 674 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 772 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 167 543 350 zł.


§ 3

1. Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” polegającej:
a) na zwiększeniu o 2 500 zł kwoty dochodów i wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie,
b) na zwiększeniu o 10 300 zł kwoty dochodów i wydatków w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku,
c) na zwiększeniu o 1 000 zł kwoty dochodów i wydatków w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Tabela 3
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Załącznik 1
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.12.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2015 r., godz. 10.27Małgorzata JeznachEdycja strony
29.12.2015 r., godz. 10.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2306 razy.