Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIV - 158/2015

w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe
UCHWAŁA NR XIV - 158/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe


Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014r . poz. 715, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Uchwala się Zasady, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysokość nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiące załącznik do uchwały.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na cele określone w ust. 1 będzie określana corocznie w dziale 926, rozdziale 92695 budżetu Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV-102/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.12.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.11
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2015 r., godz. 10.11Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4308 razy.