Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIII - 146/2015

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania częściowo unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 28.266.2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
UCHWAŁA NR XIII - 146/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania


Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wołomińskiego na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego:
1) niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym specjalnych i z oddziałami integracyjnymi, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w pkt 1;
3) niepublicznych placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, w tym internatów niepublicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.


§ 2

1. Dotacja, udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę złożony do Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę;
2) nazwę i adres szkoły/placówki;
3) typ i rodzaj szkoły/placówki oraz formę kształcenia;
4) numer i datę wydania aktualnego zaświadczenia o wpisie szkoły/placówki
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego;
5) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej;
6) planowaną liczbę uczniów/wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji;
7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazana dotacja.
3. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 7, podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Wołominie, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
5. Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jeżeli organ prowadzący szkołę:
- złoży wniosek, o którym mowa w ust. 1,
- udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.


§ 3

1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu wołomińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku, gdy powiat wołomiński nie prowadzi tego typu i rodzaju szkół publicznych, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat, prowadzący takie szkoły.
3. Szkoły, o których mowa w ust. 2, otrzymują dotację na każdego ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.
4. Organy prowadzące szkoły, o których mowa w ust. 2, składają w Starostwie Powiatowym w Wołominie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, oświadczenie o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do uchwały.
5. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu wołomińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
6. Ośrodki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
7. Niepubliczne poradnie psychologiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde
dziecko z budżetu powiatu wołomińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.
8. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat wołomiński.


§ 4

1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkół/placówek, o których mowa w § 1, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczniów/wychowanków i podstawy obliczania dotacji określonej w § 3, z tym że część dotacji za miesiąc grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
2. Organy prowadzące szkoły/placówki składają w Starostwie Powiatowym w Wołominie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 3 do uchwały.
3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany przez organ prowadzący szkołę/placówkę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę/placówkę jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Wołominie stosownym pismem.
4. W przypadku przekazania w danym miesiącu dotacji naliczonej na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wołomińskiego w terminie 15 dni od złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4. Od kwot zwróconych po tym terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
5. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 8 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę, w Starostwie Powiatowym w Wołominie, zaświadczenia o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy
w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.
§ 4 ust. 4 unieważniony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 28.266.2015 z dnia 29 grudnia 2015r.


§ 5

1. Do czasu uzyskania przez powiat wołomiński informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy oraz informacji o wysokości wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, części dotacji przekazywane są według wysokości dotacji określonej w poprzednim roku budżetowym.
2. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, dokonane zostanie przeliczenie wysokości udzielonej dotacji. W przypadku, gdy po przeliczeniu dotacja przysługiwać będzie w wysokości innej niż wypłacona, różnica zostanie wyrównana lub zmniejszona przy wypłacie kolejnych części dotacji.


§ 6

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następnego, po roku w którym udzielono dotacji.
2. W przypadku zakończenia działalności szkoły/placówki, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
3. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powinno zawierać:
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę;
2) nazwę i adres dotowanej szkoły/placówki;
3) okres rozliczenia dotacji;
4) otrzymaną i wykorzystaną kwotę dotacji w okresie sprawozdawczym;
5) liczbę (w okresie sprawozdawczym): uczniów/wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub/i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po ukończeniu kursu zawodowego w tej szkole i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie danej kwalifikacji.
4. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
5. Szkoły/placówki, którym została udzielona dotacja są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej umożliwiającej jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji, w tym do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
6. Dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków sfinansowanych w ramach dotacji powinny zawierać opis:
„Sfinansowano z dotacji udzielonej z budżetu powiatu wołomińskiego
dla ………………………………. (nazwa szkoły/placówki) do wysokości………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………......zł).


§ 7

Zarządowi Powiatu Wołomińskiego przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej kontrolą, oraz:
1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;
2) zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 6, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki;
3) wglądu i weryfikacji list obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w przypadku szkół, o których mowa w §1 pkt 2.


§ 8

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
2. Upoważnienie zawiera:
1) imię i nazwisko upoważnionej/ych osób;
2) nazwę kontrolowanej szkoły/placówki;
3) zakres przedmiotowy kontroli;
4) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły/placówki w dniach i godzinach jej funkcjonowania oraz w obecności pracowników tej szkoły/placówki. Organ prowadzący szkołę/placówkę zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz udostępnia dokumentację, o której mowa w § 7 pkt 1, 2, 3.
4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę/placówkę co najmniej 3 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści okazanych podczas kontroli dokumentów, zgodności odpisów i wyciągów z oryginalnymi dokumentami, ich wiarygodność i prawdziwość potwierdza organ prowadzący szkołę/placówkę
lub upoważniona przez nią osoba.
6. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja została:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
2) pobrana nienależnie;
3) pobrana w nadmiernej wysokości;
podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.


§ 9

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły/placówki. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje pisemnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.
5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.
6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
7. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.


§ 10

Traci moc uchwała Nr XXIV-262/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich i wykorzystywania.


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
 • Załącznik 1
  Wniosek o udzielnie dotacji na rok ...
 • Załącznik 2
  Oświadczenie o frekwencji uczniów, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu ……….………….… w roku ………………..
 • Załącznik 3
  Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ……….……….… w roku ……………..
 • Załącznik 4
  Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu powiatu wołomińskiego
 • Załącznik 5
  Protokół kontroli
 • Uchwała Nr 28.266.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII-146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.01.2016 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2016 r., godz. 10.02Małgorzata JeznachEdycja strony
25.01.2016 r., godz. 10.02Małgorzata JeznachEdycja strony
30.11.2015 r., godz. 09.51Małgorzata JeznachEdycja strony
30.11.2015 r., godz. 09.51Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2015 r., godz. 13.13Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4374 razy.