Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor

termin składania dokumentów do dnia 19.11.2015 r.
Ogłoszenie nr: 175169
Data ukazania się ogłoszenia: 13 listopada 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor

do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
w Zespole do spraw Inspekcji Terenowej i Orzecznictwa Administracyjnego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

głoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.8
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
ul. Legionów 78
05-200 Wołomin

Miejsce wykonywania pracy:
Wołomin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
ul. Legionów 78
05-200 Wołomin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
- przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Inspektoratu

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze w Wołominie przy ul. Legionów 78
- podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy z oprogramowaniem
- stres związany z obsługa interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków
- czas pracy- zgodny z przepisami Ustawy o służbie cywilnej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra budynku w Wołominie przy ulicy Legionów 78. W budynku nie ma zainstalowanej windy dla osób niepełnosprawnych.


Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
- wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego przy prowadzeniu postępowań administracyjnych
- pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów Prawa budowlanego
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
- znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe
- staż pracy w organie Nadzoru Budowlanego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy

Inne dokumenty i oświadczenia
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
19-11-2015

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Legionów 78
05-200 Wołomin

Inne informacje:
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii Inspektoratu).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora" do dnia 19.11.2015 r.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony (22) 776-44-94.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.11.2015 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.11.2015 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2015 r., godz. 09.29NieznanyEdycja strony
13.11.2015 r., godz. 09.20NieznanyEdycja strony
13.11.2015 r., godz. 09.15NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 975 razy.