Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 18 września do dnia 22 października 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 423 704 zł,

• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-247/2015 r. z dnia 22 września 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-249/2015 r. z dnia 22 września 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17 870 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-270/2015 r. z dnia 6 października 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31 203 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-275/2015 r. z dnia 6 października 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 972 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
• zmiany wprowadzono uchwałą nr V -284./2015 r. z dnia 19 października 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28 000 zł w działach 852, 801 i 853 . dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

• zmiany wprowadzono uchwałą nr 136 /2015 r. z dnia 22 października 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
- zwiększenie dochodów o kwotę 328 659 zł w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 328 659 zł , w tym :
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 244 837 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12 016 zł
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 48 570 zł ,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 23 236 zł.


II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 423 704 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 391 284 zł
• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-247/2015 r. z dnia 22 września 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł wydatki bieżące zakup usług pozostałych – dowóz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu 85203,
• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-249/2015 r. z dnia 22 września 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 870 zł wydatki bieżące:
- kwota 7 870 zł dla Komendy powiatowej PSP w Wołominie 75411,
- kwota 10 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 85231.
• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-270/2015 r. z dnia 6 października 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 203 zł wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie 75411,

• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-275/2015 r. z dnia 6 października 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 972 zł wydatki bieżące dla szkół podległych powiatowi:
- w rozdziale 80102 kwota 3 047 zł
- w rozdziale 80110 kwota 4 925 zł
• zmiany wprowadzono uchwałą nr V-284/2015 r. z dnia 19 października 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 000 zł w działach 852 ( kwota 15000 zł) ,801 ( kwota 3000 zł ) i 853 ( kwota 10 000 zł )

• zmiany wprowadzono uchwałą nr XII-136/2015 r. z dnia 22 października 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków o kwotę zł w tym :
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 316 239 zł , w tym :
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 274 837 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 6 150 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12 016 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 23 236 zł,
zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł, w tym
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20 000 zł

• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 475 000 zł, w tym
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 340 000 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 50 000 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70 000 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15 000 zł

• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 442 580 zł, w tym
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 40 000 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 32 580 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 370 000 zł,

III. Przedsięwzięcia
Zmiana kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięć
- o charakterze majątkowym :
Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50” - Polepszenie warunków.
Zwiększenie nakładów na zadanie o 73 000 zł tj do kwoty 173 000 zł. Zmiana wysokości nakładów dotyczy roku 2016.
Łączne nakłady finansowe kwota 173 000 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 40 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 133 000 zł.
Limit zobowiązań 173 000 zł (umowa niepodpisana)
Nowe przedsięwzięcia.
Do wykazu przedsięwzięć dodaje się następujące przedsięwzięcia :
- o charakterze majątkowym :
Przedsięwzięcie pn. Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
Zmiana okresu realizacji zadania ( z zadania rocznego na dwuletnie ) pozwoli na nieprzerwaną realizację zadania.
Łączne nakłady finansowe kwota 59 168 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 7 774 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 51 394 zł.
Limit zobowiązań 31 869 zł ( podpisana jedna umowa na realizację zadania).
Przedsięwzięcie pn. „Zakup licencji oprogramowanie platformy nauczania "itslearning" dla powiatowych placówek oświatowych.
Wprowadzenie zadania jest związane z wprowadzeniem nowych praktyk w edukacji.
Łączne nakłady finansowe kwota 108 240 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 27 060 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 27 060zł.
Limit wydatków 2017 kwota 27 060 zł.
Limit wydatków 2018 kwota 27 060 zł.
Limit zobowiązań 108 240 zł (umowa niepodpisana).

Przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie Internetu mobilnego na potrzeby Wydziału Edukacji , Kultury i Promocji - Pałac w Chrzęsnem”.

Łączne nakłady finansowe kwota 2 306 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 330 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 1 078 zł.
Limit wydatków 2017 kwota 898 zł.
Limit zobowiązań 2 306 zł (umowa niepodpisana).

Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW” (Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr, woda i świat)
Łączne nakłady finansowe kwota 66 597 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 16 559 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 25 595 zł.
Limit wydatków 2017 kwota 24 443 zł.
Limit zobowiązań 66 597 zł (umowa niepodpisana).

Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy
Łączne nakłady finansowe kwota 29 432 857 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 274 837 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 5 225 220 zł
Limit wydatków 2017 kwota 7 977 600 zł
Limit wydatków 2018 kwota 7 977 600 zł.
Limit wydatków 2019 kwota 7 977 600 zł
Limit zobowiązań 29 432 857 zł (umowa niepodpisana).

IV. Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.

V. Zwiększa się dochody i wydatki w latach 2016-2019 wynikające z wprowadzenia do WPF przedsięwzięcia pn.:
a) Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy,


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 14.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 630 razy.