Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 15.05.2015 r. wpłynęła skarga Pana W. S. z 14.05.2015r. na Starostę Wołomińskiego o nienależyte wykonywanie obowiązków, naruszenie praworządności i interesów skarżącego.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze złożoną skargą oraz wyjaśnieniami przedłożonymi przez Wydział Organizacji, Kadr i Administracji, wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
Artykuł, na który powołuje się Pan W. S. w skardze z dnia 14.05.2015r. tj. art. 63 § 4 i 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, dotyczy podań wniesionych w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie z art. 62 § 3a ust. 1, podanie mające formę dokumentu elektronicznego, powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565). Aby podanie można było uznać za złożone w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 20a ust. 1 ww. ustawy musi być zastosowany kwalifikowany certyfikat przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub profil zaufany ePUAP. W związku z powyższym, do wszystkich wniesionych przez skarżącego podań za pośrednictwem poczty elektroniczne (e-mail) do Starostwa Powiatowego w Wołominie nie mają zastosowania przepisy, na które się skarżący powołuje. Podania składane za pośrednictwem poczty elektronicznej - mailowej do tut. Urzędu dotyczące wydania informacji publicznej nie podlegają przepisom Kodeksu Prawa Administracyjnego. Wnioski o wydanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej są rozpatrywane ze względu na fakt iż ustawa dopuszcza możliwość składania ich w takiej formie.
Jak wynika z wyroku załączonego do przedmiotowej skargi, na który powołuje się skarżący, sprawa nie była przegrana, a przekazana do ponownego rozpatrzenia, jak również bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto należy zwrócić uwagę, że należności zasądzane na rzecz skarżącego stanowią zwrot kosztów postępowania, nie zaś karę grzywny.
Zarzuty dotyczące zwrotu poniesionych kosztów sądowych zostały rozpatrzone w Uchwale Nr VII – 83/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r.
Pozostałe argumenty dotyczące działania na materialną i wizerunkowa szkodę Starostwa Wołomińskiego, naruszania praworządności i niewykonywania należytego obowiązków, naruszenia zasad etyki urzędniczej i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie przestrzegania zasad praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej i racjonalnego gospodarowania mieniem starostwa, zostały rozpatrzone w Uchwale Nr XI- 118/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 września 2015r.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 10.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 10.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 595 razy.