Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 136/2015

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR XII-136/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 328 659 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 161 530 135 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 328 659 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 167 650 811 zł.


§ 3

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.10.2015 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2015 r., godz. 10.46Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 14.42Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 14.41Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 14.26Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 09.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1108 razy.