Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych

• Ogłoszenie nr: 173861
• Data ukazania się ogłoszenia: 05 października 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor
do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
w Zespole ds. Inspekcji Terenowej i Orzecznictwa Administracyjnego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
Miejsce wykonywania pracy:
Wołomin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
• sporządzanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie
• prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
• prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Inspektoratu
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Legionów 78.
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków.
Czas pracy- zgodny z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra budynku w Wołominie, przy ulicy Legionów 78.
W budynku nie ma zainstalowanej windy dla osób niepełnosprawnych.


Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: średnie
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym minimum 6 miesięcy przy prowadzeniu postępowań administracyjnych
• pozostałe wymagania niezbędne:
o znajomość przepisów Prawa budowlanego
o znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
o znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
wymagania dodatkowe
• staż pracy przy prowadzeniu postępowań administracyjnych w organie nadzoru budowlanego
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwo pracy)
Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:
15-10-2015
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Legionów 78
05-200 Wołomin
Inne informacje:
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 776 44 94.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.10.2015 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2015 r., godz. 14.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2015 r., godz. 14.54NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 913 razy.