Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR X-106/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR X-106/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Do Uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 955 866 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 160 118 317 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 955 866 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 164 227 977 zł.


§ 3
W tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych:
1) zadanie „Zakup 4-ch radiowozów dla KP Policji w Wołominie” otrzymuje brzmienie „Zakup 5-ciu radiowozów dla KP Policji w Wołominie”,
2) zadanie „Zakup nieruchomości na potrzeby ZSS w Zielonce” otrzymuje brzmienie „Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego”.


§ 4
Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
3) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.08.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.09.2015 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.09.2015 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2015 r., godz. 11.22Magdalena RudnikEdycja strony
01.09.2015 r., godz. 11.22Magdalena RudnikEdycja strony
01.09.2015 r., godz. 11.20Magdalena RudnikEdycja strony
01.09.2015 r., godz. 11.19Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 996 razy.