Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR X-103/2015

w sprawie pokrycia przez Powiat Wołomiński ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014
UCHWAŁA NR X-103/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie pokrycia przez Powiat Wołomiński ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014


Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w związku z art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na pokrycie przez Powiat Wołomiński ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014 do kwoty 19 601,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 00/100).

§ 2

Środki finansowe na pokrycie zobowiązań, o których mowa w § 1, zostały zabezpieczone
w budżecie Powiatu Wołomińskiego w dziale 851 w rozdziale 85111.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.08.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.09.2015 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.09.2015 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2015 r., godz. 11.06Magdalena RudnikEdycja strony
01.09.2015 r., godz. 11.05Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 987 razy.