Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IX - 99/2015

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR IX-99/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2015

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 119 971,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 158 846 467,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 154 572,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 162 956 127,00 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4 109 660,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 783 332,00 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 326 328,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 10 826 328,00 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5 326 328,00 zł;
c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł”
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 5

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku ” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
4) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
5) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.07.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 09.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2015 r., godz. 09.19Małgorzata JeznachEdycja strony
17.07.2015 r., godz. 09.19Małgorzata JeznachEdycja strony
17.07.2015 r., godz. 09.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2308 razy.