Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IX – 93/2015

w sprawie przekazania Miastu Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki
UCHWAŁA NR IX – 93/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie przekazania Miastu Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 12 pkt 8a, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przekazuje się Miastu Marki do realizacji zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki
w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”.
2. Powiat przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania kwot na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, określi porozumienie zawarte między Miastem Marki a Powiatem Wołomińskim.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.07.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 08.55
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 08.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2015 r., godz. 08.55Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1896 razy.