Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII –73/2015

w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych
Uchwała Nr VII – 73/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.),w zw. z art. 91 oraz art. 153 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się wysokość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej na kwotę nie wyższą niż 4 941 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych).
2. Wysokość przyznanej pomocy na zagospodarowanie uzależniona jest od sytuacji mieszkaniowej, dochodowej, majątkowej lub osobistej osoby usamodzielnianej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 11.14Małgorzata JeznachEdycja strony
03.06.2015 r., godz. 10.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2536 razy.