Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 1 980 562 zł z następujących źródeł :
1. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 160 500 zł w tym :
a. pomoc finansowa w formie dotacji na finansowanie budowy ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100- lecia , Podmiejskiej, Armii Krajowej , gm. Wołomin - kwota 160 500 zł , w tym dochody majątkowe kwota 160 500 zł
2. w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 1 820 062 zł w tym :
a. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1 819 600 zł,
b. zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej – kwota 462 zł
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 272 500 zł w dziale 600 Transport i łączność w pozycji pomoc finansowa z Gmin na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem decyzji odpowiednich organów Gmin.

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 291 938 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 260 362 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 381 500 zł przeznaczona na realizację:
a. zadania majątkowego pn. Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej , gm. Wołomin – kwota 160 500 zł,
b. zadania majątkowego Wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego śladu drogi powiatowej ul Główna , gm. Marki – kwota 70 000 zł,
c. dotacji celowej o charakterze inwestycyjnym na realizacje przekazanego zadania w zakresie Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4324W Guzowatka-Chajęty- Małopole –Dąbrówka, kwota 1 000 zł,
d. zadania majątkowego pn. Projekt chodnika przy drodze Klembów – Sitki, gm. Klembów – kwota 10 000 zł,
e. zadania majątkowego pn. Projekt ronda w msc Postoliska, gm. Tłuszcz – kwota 50 000 zł,
f. zadania majątkowego pn. Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz – kwota 50 000 zł,
g. Projekt chodnika przy drodze Jadów – Wójty do skrzyżowania z drogą 4347W – kwota 40 000 zł.
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 578 100 zł przeznaczoną na:
a. specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej kwota 306 725 zł ( nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ),
b. pozostałe wydatki rzeczowe kwota 170 787 zł,
c. zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zielonce kwota 100 588 zł ,
3. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2 400 zł – pomoc finansowa na realizację polityki prorodzinnej w Gminie Klembów.
4. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 1 240 962 zł w tym:
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Neuronis ” w Markach - kwota 42 788 zł ,
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ASQ” w Wołominie kwota 126 660 zł
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ortosensis ” w Markach - kwota 114 159zł,
- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych - kwota 43 051 zł
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „VITAUTIA ” w Markach - kwota 114 159 zł,
- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie – kwota 147 426 zł,
- zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce -kwota 652 719 zł
5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 47 500 zł
- dotacji podmiotowej dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości przeznaczonej na finansowanie kapeli ludowej kwota 24 000 zł
- dotacje na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 23 500 zł.
6. w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 9 900 zł dotacje na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 2 063 300 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1 w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 927 500 zł ,
2 w dziale 630 Turystyka zmniejszenie planu dotacji na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi o kwotę 10 100 zł,
3 w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków majątkowych w pozycji Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji - kwota 50 000 zł,
4 w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie planu dotacji na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi o kwotę 4 300 zł,
5 w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków:
-w pozycji Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie - kwota 50 000 zł,
- w pozycji w pozycji dotacja dla gmin na realizację polityki prorodzinnej o kwotę 2 400 zł,
- w pozycji dotacje na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi o kwotę 5 700 zł,
6 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 13 300 zł planu dotacji na realizacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 197 062 zł.

III . Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale, w tym:
Usuwa się zadania:
1. Budowa chodnika w Sulejowie, gm. Jadów z kwotą 300 000 zł
2. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji z kwotą 50 000 zł
3. Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego z kwotą 50 000 zł

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn Przychody i rozchody budżetu w 2015 r - zmiana dotyczy zwiększenia kwoty wolnych środków o 489 000 zł.
V. Uaktualnia się tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
VI. Uaktualnia się tabelę Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
VII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale
VIII. Wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
Subwencja przyznana na w/w zadanie – kwota 20 280 911 zł
Wydatki zaplanowane na w/w zadanie wyniosą 20 848 213 zł, w tym:
a. W rozdziale 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne kwota 5 416 588 zł,
b. W rozdziale 80111 Gimnazja Specjalne kwota 4 360 686 zł,
c. W rozdziale 80134 Szkoły Zawodowe Specjalne kwota 1 347 185 zł,
d. W rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota 306 725 zł,
e. W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwota 1 114 151 zł,
f. W rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1 548 512 zł,
g. W rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 6 754 366 zł.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.03.2015 r., godz. 14.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.03.2015 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2015 r., godz. 14.21Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 756 razy.