Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 03 marca do dnia 19 marca 2015 r.

I. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 291 938 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 48/2015 r. z dnia 19 marca 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 820 062 zł
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1 819 600 zł,
o zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej – kwota 462 zł w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie

• zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 112 000 zł z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gmin na budowę chodników i modernizację dróg, dział 600 Transport i łączność
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 160 500 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gmin Wołomin i Dąbrówka na budowę chodników i modernizację dróg, dział 600 Transport i łączność

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 197 062 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 48/2015 r. z dnia 19 marca 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego

• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 578 100 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczoną na :
a. specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej kwota 306 725 zł ( nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ),
b. pozostałe wydatki rzeczowe kwota 170 787 zł,
c. zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zielonce kwota 100 588 zł ,
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 240 962 zł w tym :
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Neuronis ” w Markach - kwota 42 788 zł ,
. zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ASQ” w Wołominie - kwota 126 660 zł
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ortosensis ” w Markach - kwota 114 159zł
- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych - kwota 43 051 zł
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „VITAUTIA ” w Markach - kwota 114 159 zł,
- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie – kwota 147 426 zł,
- zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce -kwota 652 719 zł

• zwiększenie wydatków o kwotę 24 000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwiększenie - dotacji podmiotowej dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości przeznaczonej na finansowanie kapeli ludowej kwota 24 000 zł (92113)

III. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 646 000 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr V – 48/2015 z dnia 19 marca 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 231 500 zł w dziale 600 Transport i łączność w tym:
o zadanie majątkowe pn. Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej , gm. Wołomin – kwota 160 500 zł,
o zadanie majątkowe Wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego śladu drogi powiatowej ul Główna , gm. Marki – kwota 70 000 zł,
o dotacja celowa o charakterze inwestycyjnym na realizacje przekazanego zadania w zakresie Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4324W Guzowatka-Chajęty- Małopole –Dąbrówka, kwota 1 000
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 877 500 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
o w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 777 500 zł ,
o w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków majątkowych w pozycji Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji - kwota 50 000 zł,
o w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków majątkowych w pozycji Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie - kwota 50 000 zł,

IV. Przedsięwzięcia

Usuwa się przedsięwzięcia pn.

• Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, w związku z rozwiązaniem umowy.
• Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego, w związku z rozwiązaniem umowy.

Zmiany w przedsięwzięciach

• Dostosowuje się wysokość nakładów w przedsięwzięciach pn. „Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych” do uchwalonego budżetu.

V. Przychody budżetu:

Wzrost kwoty wolnych środków o kwotę 489 000 zł

VI. Kwota długu

Uaktualnienie kwoty długu wynikającej ze spłaty rat kredytowych w roku 2014. Poprawiona wartość nie wpływa na kwotę rozchodów i wynik budżetu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.03.2015 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.03.2015 r., godz. 12.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2015 r., godz. 12.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 723 razy.