Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniach 09.10.2014r. oraz 10.11.2014r. wpłynęły do Rady Powiatu skargi z dnia 08.10.2014r. oraz 08.11.2014r. Pana W. S. na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa. Skarżący ponownie zarzuca w nich Staroście naruszenie praworządności poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz niewykonywanie obowiązków nadzorczych wobec pracowników Starostwa. Skarżący wnosi również o uchylenie w całości Uchwały Nr XLVI-525/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 września 2014r. oraz ponowne rozpatrzenie jego skargi z dnia 17.06.2014r., którą Rada powyższą uchwałą uznała za bezzasadną. Zdaniem Pana W. S. okolicznością przemawiającą za ponownym rozpatrzeniem skargi jest pismo Archiwum Państwowego w Warszawie z dnia 30.09.2014r. sygn. O-4.0133.5.2014, w którym Dyrektor Archiwum kwestionuje stwierdzenie, iż dokumentacja przechowywana w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków stanowi materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego na podstawie przepisów odrębnych i jako dokumentacja nie podlega przekazaniu do archiwum zakładowego. Stanowisko w tej sprawie przedstawione przez Archiwum Państwowe diametralnie różne zostało przedstawione Panu S. i Staroście Wołomińskiemu mimo faktu, że były one datowane w odstępie 7 dni (pismo przywoływane przez Skarżącego z 30.09.2014r., O-4.0133.5.2014 i kierowane do Starosty Wołomińskiego z dnia 06.10.2014r., IV 402-266/12). Bowiem w piśmie z dnia 06.10.2014r. sygn. IV 402-266/12 Dyrektor Archiwum potwierdza, że istnieją 2 rodzaje dokumentacji przechowywanej w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków, oprócz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przechowywana jest dokumentacja niestanowiąca w/w zasobu, w odniesieniu do której obowiązuje procedura postępowania określona w Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1183). Komisja Rozwoju Gospodarczego po zapoznaniu się z aktami sprawy na posiedzeniach w dniach 12.02.2015r., 12.03.2015r. oraz 19.03.2015r. wnioskuje o podtrzymanie stanowiska Rady zawartego w Uchwale Nr XLVI-525/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 września 2014r. Przedstawiony przez skarżącego argument zawarty w skargach z dnia 08.10.2014r. oraz 08.11.2014r. nie stanowi – zdaniem Komisji - nowych okoliczności w sprawie skargi rozpatrzonej przez Radę Uchwałą Nr XLVI-525/2014. W takim wypadku zgodnie z art. 239 § 1 K.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.17
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 12.19Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2015 r., godz. 12.17Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 688 razy.