Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych
w okresie od dnia 31 stycznia do dnia 19 lutego 2015 r.
I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 857 602 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 31/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119 070 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - na realizację projektu Wyprawa z naturą i kulturą - środki EFRR (63003),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 974 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - na realizację projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - środki PAOW (63003),
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 12 622 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacja majątkowa na realizację projektu Wyprawa z naturą i kulturą - środki EFRR (63003),
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 33 026 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja majątkowa na realizację projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej - środki PAOW (63003),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20 370 zł zwroty dotacji udzielonych w 2014 r. szkole niepublicznej (80120),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 84 579 zł zwroty dotacji udzielonych w 2014 r. szkole niepublicznej (80130),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 196 790 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Projekt Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwoju dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego i projekt Nowoczesne staże szansą na przyszłość ERASMUS + ZS Zielonka (80195)
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 152 805 zł zwroty dotacji na realizację polityki prorodzinnej udzielone w roku 2014 Gminom z powiatu wołomińskiego (85295),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 221 366 zł Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Projekt Nadeszła twoja szansa - wkład krajowy i wkład unijny (85333).
II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 857 602 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 31 z dnia 19 lutego 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego

• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 340 zł wydatki bieżące związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi (02002),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 140 084 zł Wydatki bieżące na realizację projektu - "Wyprawa z naturą i kulturą" - wkład unijny i krajowy (63003),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 290 zł Wydatki bieżące na realizację projektu "Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej" - wkład unijny i krajowy (63003),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 813 zł wynagrodzenia bezosobowe - na realizację projektu "Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego"(80195),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 184 977 zł wydatki bieżące- na realizację projektu "Nowoczesne staże szansą na przyszłość w ramach projektu ZS Zielonka" (80195),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 336 zł wydatki bieżące dla Domu Dziecka w Równem (85201),
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 500 zł wydatki na remonty (85201),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 221 366 zł wydatki bieżące projekt "Nadeszła Twoja Szansa" finansowane ze środków EFS i krajowych (85333),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 113 986 zł dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (85404)

III. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 151 910 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV – 31/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł w dziale 600 Transport i łączność w zadaniu pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec - granica powiatu wołomińskiego,
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 54 612 zł w dziale 630 Turystyka w zadaniu pn. Zakup i montaż 4 wiat w ramach projektu "Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej" - wkład unijny i krajowy (63003),
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14 850 zł w dziale 630 Turystyka w zadaniu pn. Zakup komputerów do wyposażenia punktów informacji turystycznej projekt - "Wyprawa z naturą i kulturą" - wkład unijny i krajowy (63003),
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36 965 zł w dziale 750 Administracja publiczna pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (75095),
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 983 zł w dziale 750 Administracja publiczna pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (75095)
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12 500 zł w dziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze pn. Wykonanie punktu czerpania wody w istniejącym zbiorniku przeciwpożarowym w Równem”
IV. Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Zmiany w przedsięwzięciach

1. Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego
Zwiększenie limitu wydatków na rok 2015 do kwoty 45 813 zł.

2. Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
Zwiększenie limitu wydatków na rok 2015 do kwoty 23 815 zł.

3. Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem - program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego. Polepszenie efektywności kształcenia na rynkach pracy
Zwiększenie limitu wydatków na rok 2015 do kwoty
47 881zł.

4. Projekt "Nadeszła Twoja szansa" .Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.
Zwiększenie limitu wydatków na rok 2015 do kwoty 323 966 zł.

5. Zmiana nazwy zadania. Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie.
Nowe brzmienie: „ Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2015 r., godz. 08.55
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.02.2015 r., godz. 08.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2015 r., godz. 08.55Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 620 razy.