Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV - 32/2015

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
Uchwała Nr IV - 32/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.


Do uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2.


1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 857 602 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 150 767 395 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 857 602 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 151 550 727 zł.

§ 3.


W tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” dokonuje się zmiany:
1) nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego – sprzęt komputerowy” na nową nazwę „Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego – sprzęt komputerowy, samochód służbowy”,
2) nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej "Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie" na nową "Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną".

§ 4.


Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” polegającej na dodaniu
w dziale 801 w rozdziale 80130 pozycji „Zespół Szkół w Tłuszczu” z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 4 200 zł.

§ 5.


Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w §1
w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 24.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 13.47Małgorzata JeznachEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 13.45Małgorzata JeznachEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 10.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1124 razy.