Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 30/2015

w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
Uchwała Nr IV – 30/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanychNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2013 poz. 135 z późn. zm. ) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2 niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność w formie instytucjonalnej pieczy zastępczej określoną w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 135 z późn. zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2 pkt. 1, 2 i 7 uchwały.”
3. Dochody zebrane przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w formie instytucjonalnej pieczy zastępczej przeznacza się cele określone w § 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6, 7.”
4. Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”


§ 2

Jednostki budżetowe, o których mowa w § 1, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane z tytułu:
1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki,
3) opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
4) świadczonych usług kserograficznych,
5) wpływów ze sprzedaży wyrobów, produktów i usług wykonywanych przez młodzież w ramach praktycznej nauki zawodu,
6) organizowanych aukcji, zbiórek, festynów, konferencji, imprez o charakterze publicznym,
7) odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku,
8) opłat związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczniów,
9) wpływów ze sprzedaży usług reklamowych,
10) nagród i wyróżnień otrzymywanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach.
11) wpływy z najmu:
a) sal lekcyjnych, sal gimnastycznych i boisk szkolnych (w czasie wolnym od zajęć programowych) oraz innych pomieszczeń w budynkach jednostek z wyłączeniem mieszkań służbowych,
b) urządzeń i sprzętu sportowego,
c) ścian zewnętrznych budynków i ogrodzeń na reklamy.


§ 3

1. Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w § 2 wraz z odsetkami przeznacza się na:
1) cele wskazane przez darczyńców,
2) pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem utraconego lub uszkodzonego mienia,
3) finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, o których mowa w § 2,
4) zakup nagród rzeczowych dla uczniów,
5) inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki,
6) zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki,
7) wydatki związane z obsługą bankową rachunku.
2. Dochody nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
3. Wydatki finansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku mogą być dokonywane tylko do wysokości zgromadzonych kwot, w ramach planu finansowego.
4. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu Wołomińskiego do dnia 5 stycznia następnego roku.


§ 4

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku dochodów w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.
2. Kierownicy jednostek opracowują projekty planów oraz plany finansowe dochodów i wydatków nimi finansowanych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
3. Kierownicy jednostek sporządzają i przedstawiają Zarządowi Powiatu projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z objaśnieniami w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie uchwały budżetowej.
4. Kierownicy jednostek sporządzają i zatwierdzają plany finansowane dochodów i wydatków nimi finansowanych w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w uchwale budżetowej. Zatwierdzone plany są przekazywane do Zarządu Powiatu w ciągu 7 dni od dnia ich przyjęcia.
5. Kierownicy jednostek budżetowych dokonują zmian w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych polegających na przeniesieniu kwot wydatków bieżących w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, informując Zarząd Powiatu o dokonanych zmianach wraz z uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.
6. Zmiany ogólnych kwot w planach dochodów i wydatków nimi finansowanych w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej wymagają podjęcia uchwały przez Radę Powiatu.


§ 5

Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc :
1) Uchwała Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
2) Uchwała Nr XV-142/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
3) Uchwała Nr XXXII-356/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013 zmieniająca uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
4) Uchwała Nr XXXIV-375/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2013 zmieniająca uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
5) Uchwała Nr XLII-475/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2014 zmieniająca uchwałę Nr XLVII-354/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów
i wydatków nimi finansowanych,


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 2 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 09.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1429 razy.