Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

ROK 2016

STYCZEŃ
• Wybór wiceprzewodniczącego i/lub sekretarza.
• Działania w ramach zespołu ds. powiatowego projektu startu zawodowego osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji szkolnej.
• Informacja o planach starostwa w zakresie promocji Powiatu Wołomińskiego.
LUTY
Spotkanie z pracownikami starostwa zajmującymi się sprawami edukacji, sportu i turystyki.
• Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój edukacji, sportu i turystyki.
• Rozwój kultury fizycznej w powiecie wołomińskim – podsumowanie roku sportowego; najlepsi sportowcy, działacze sportowi.
• Analiza kalendarza wydarzeń edukacyjnych, sportowych i turystycznych na 2016 rok, które organizowane są przy udziale Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
MARZEC
Komisja z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
• Informacja na temat planowanej oferty kształcenia na rok 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
• Informacja na temat założeń do tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017.
• Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
• Informacje na temat realizowanych szkolnych programów: innowacja, eksperymenty edukacyjne, programy autorskie, profilaktyczne.
- dofinansowywanie ze środków zewnętrznych,
- ocena zagrożeń młodzieży ze szkół prowadzonych przez powiat.
• System naboru do szkół ponadgimnazjalnych - organizacja i stan przygotowań oraz działania promocyjne, mające na celu zachęcenie kandydatów do wyboru szkół średnich w Powiecie Wołomińskim.
KWIECIEŃ
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z Powiatem Wołomińskim
• Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji, sportu i turystyki.
MAJ
• Arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2016/2017, redukcje etatów wynikające z art. 20 Karty Nauczyciela.
CZERWIEC
Komisja z udziałem dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
• Osiągnięcia szkół w roku 2015/2016.
• Planowane remonty do realizacji w okresie wakacyjnym związane z przygotowaniem obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
LIPIEC
• Analiza wykonania budżetu za I półrocze roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem działów: oświata i wychowanie, sport i turystyka.
SIERPIEŃ
• Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego - posiedzenie wyjazdowe.
• Informacja o naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
• Informacja o przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oświatowych.
• Informacja dotycząca przyznania stypendiów naukowych Starosty Wołomińskiego.
WRZESIEŃ
• Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, w tym pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
• Realizacja konkursów powiatowych organizowanych przez szkoły i inne organizacje pożytku publicznego oraz te, które patronatem objął Starosta Wołomiński.
• Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych (matura oraz egzaminy zawodowe).
• Analiza projektu budżetu na 2017 rok w zakresie działania Komisji.
• Wypracowanie wniosków do Uchwały Budżetowej na 2017 rok w zakresie działania Komisji.
PAŹDZIERNIK
Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz z przedstawicielami policji.
• Informacja o nagrodach Starosty Wołomińskiego z okazji Dnia Edukacji.
• Ocena stanu bezpieczeństwa w szkołach zapoznanie się z zagrożeniami, czynnikami patologicznymi oraz z możliwościami zapobiegania im.
LISTOPAD
• Informacja na temat przygotowywanego kalendarza imprez edukacyjnych, sportowych i turystycznych na rok 2017.
GRUDZIEŃ
• Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok.
• Założenia do planu pracy Komisji na 2017 rok.

Zakres stałych działań Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki:
• Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego, kierowanych pod obrady.
• Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.
• Współpraca z komisjami stałymi Rady.
• Współdziałanie z placówkami oświaty, sportu i turystyki.
• Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
• Wspieranie inicjatyw oświatowych, sportowych i turystycznych.
• Zapoznanie się z warunkami pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
Uwagi:
• Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.
• Plan może być rozszerzany i uzupełniany w miarę potrzeb Rady Powiatu Wołomińskiego lub z inicjatywy Komisji.
• W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zagadnień i planowanych terminów realizacji.
• Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby odpowiedzialne merytorycznie za omawiany temat.

ROK 2017

STYCZEŃ
• Informacja o planach starostwa w zakresie promocji Powiatu Wołomińskiego.
• kontynuowanie prac nad Powiatowym Program Przeciwdziałania Przemocy w Internecie „STOP PRZEMOCY W CYBERPRZESTRZENI”
LUTY
Spotkanie z pracownikami starostwa zajmującymi się sprawami edukacji, sportu i turystyki.
• Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój edukacji, sportu i turystyki.
• Rozwój kultury fizycznej w powiecie wołomińskim – podsumowanie roku sportowego; najlepsi sportowcy, działacze sportowi.
• Analiza kalendarza wydarzeń edukacyjnych, sportowych i turystycznych na 2017 rok, które organizowane są przy udziale Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
MARZEC
Komisja z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
• Informacja na temat planowanej oferty kształcenia na rok 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
• Informacja na temat założeń do tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.
• Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
• Informacje na temat realizowanych szkolnych programów: innowacja, eksperymenty edukacyjne , programy autorskie, profilaktyczne.
- dofinansowywanie ze środków zewnętrznych,
- ocena zagrożeń młodzieży ze szkół prowadzonych przez powiat.
• System naboru do szkół ponadgimnazjalnych - organizacja i stan przygotowań oraz działania promocyjne, mające na celu zachęcenie kandydatów do wyboru szkół średnich w Powiecie Wołomińskim.
KWIECIEŃ
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z Powiatem Wołomińskim
• Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji, sportu i turystyki.
MAJ
• Arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2017/2018, redukcje etatów wynikające z art. 20 Karty Nauczyciela.
CZERWIEC
Komisja z udziałem dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
• Osiągnięcia szkół w roku 2016/2017.
• Planowane remonty do realizacji w okresie wakacyjnym związane z przygotowaniem obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
LIPIEC
• Analiza wykonania budżetu za I półrocze roku 2017 ze szczególnym uwzględnieniem działów: oświata i wychowanie, sport i turystyka.
SIERPIEŃ
• Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego - posiedzenie wyjazdowe.
• Informacja o naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
• Informacja o przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oświatowych.
• Informacja dotycząca przyznania stypendiów naukowych Starosty Wołomińskiego.
WRZESIEŃ
• Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, w tym pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
• Realizacja konkursów powiatowych organizowanych przez szkoły i inne organizacje pożytku publicznego oraz te, które patronatem objął Starosta Wołomiński.
• Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych (matura oraz egzaminy zawodowe).
• Analiza projektu budżetu na 2018 rok w zakresie działania Komisji.
• Wypracowanie wniosków do Uchwały Budżetowej na 2018 rok w zakresie działania Komisji.
PAŹDZIERNIK
Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz z przedstawicielami policji.
• Informacja o nagrodach Starosty Wołomińskiego z okazji Dnia Edukacji.
• Ocena stanu bezpieczeństwa w szkołach zapoznanie się z zagrożeniami, czynnikami patologicznymi oraz z możliwościami zapobiegania im.
LISTOPAD
• Informacja na temat przygotowywanego kalendarza imprez edukacyjnych, sportowych i turystycznych na rok 2018.
GRUDZIEŃ
• Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 rok.
• Założenia do planu pracy Komisji na 2018 rok.

Zakres stałych działań Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki:
• Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego, kierowanych pod obrady.
• Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.
• Współpraca z komisjami stałymi Rady.
• Współdziałanie z placówkami oświaty, sportu i turystyki.
• Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
• Wspieranie inicjatyw oświatowych, sportowych i turystycznych.
• Zapoznanie się z warunkami pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.

Uwagi
• Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.
• Plan może być rozszerzany i uzupełniany w miarę potrzeb Rady Powiatu Wołomińskiego lub z inicjatywy Komisji.
• W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zagadnień i planowanych terminów realizacji.
• Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby odpowiedzialne merytorycznie za omawiany temat.

Inne
• Działania w ramach zespołu ds. powiatowego projektu startu zawodowego osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji szkolnej.

ROK 2018

STYCZEŃ
• Informacja o planach starostwa w zakresie promocji Powiatu Wołomińskiego.
• Kontynuowanie prac nad Powiatowym Program Przeciwdziałania Przemocy
w Internecie „STOP PRZEMOCY W CYBERPRZESTRZENI”
• Plan konferencji adresowanych do grona pedagogicznego oraz rodziców (placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe)
• Przygotowania do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
LUTY
Spotkanie z pracownikami starostwa zajmującymi się sprawami edukacji, sportu
i turystyki.
• Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój edukacji, sportu
i turystyki.
• Rozwój kultury fizycznej w powiecie wołomińskim – podsumowanie roku sportowego; najlepsi sportowcy, działacze sportowi.
• Analiza kalendarza wydarzeń edukacyjnych, sportowych i turystycznych na 2018 rok, które organizowane są przy udziale Starostwa Powiatowego.
MARZEC
Komisja z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
• Informacja na temat planowanej oferty kształcenia na rok 2018/2019 w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
• Informacja na temat założeń do tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.
• Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych
w szkołach.
• Informacje na temat realizowanych szkolnych programów: innowacja, eksperymenty edukacyjne , programy autorskie, profilaktyczne.
- dofinansowywanie ze środków zewnętrznych,
- ocena zagrożeń młodzieży ze szkół prowadzonych przez powiat.
• System naboru do szkół ponadgimnazjalnych - organizacja i stan przygotowań oraz działania promocyjne, mające na celu zachęcenie kandydatów do wyboru szkół średnich w Powiecie Wołomińskim.
KWIECIEŃ
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących
z Powiatem Wołomińskim
• Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji, sportu i turystyki.
MAJ
• Arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2018/2019, redukcje etatów wynikające z art. 20 Karty Nauczyciela.
CZERWIEC
Komisja z udziałem dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
• Osiągnięcia szkół w 2017 roku.
• Planowane remonty do realizacji w okresie wakacyjnym związane z przygotowaniem obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
LIPIEC
• Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem działów: oświata i wychowanie, sport i turystyka.
SIERPIEŃ
• Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego - posiedzenie wyjazdowe.
• Informacja o naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.
• Informacja o przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oświatowych.
• Informacja dotycząca przyznania stypendiów naukowych Starosty Wołomińskiego.
WRZESIEŃ
• Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, w tym pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
• Realizacja konkursów powiatowych organizowanych przez szkoły i inne organizacje pożytku publicznego oraz te, które patronatem objął Starosta Wołomiński.
• Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych (matura oraz egzaminy zawodowe).
• Analiza projektu budżetu na 2019 rok w zakresie działania Komisji.
• Wypracowanie wniosków do Uchwały Budżetowej na 2019 rok w zakresie działania Komisji.
PAŹDZIERNIK
Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz z przedstawicielami policji.
• Informacja o nagrodach Starosty Wołomińskiego z okazji Dnia Edukacji.
• Ocena stanu bezpieczeństwa w szkołach zapoznanie się z zagrożeniami, czynnikami patologicznymi oraz z możliwościami zapobiegania im.
LISTOPAD
• Informacja na temat przygotowywanego kalendarza imprez edukacyjnych, sportowych i turystycznych na 2019 rok.
GRUDZIEŃ
• Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018 rok.

Zakres stałych działań Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki:
• Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego, kierowanych pod obrady.
• Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.
• Współpraca z komisjami stałymi Rady.
• Współdziałanie z placówkami oświaty, sportu i turystyki.
• Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
• Wspieranie inicjatyw oświatowych, sportowych i turystycznych.
• Zapoznanie się z warunkami pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.

Uwagi:
• Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.
• Plan może być rozszerzany i uzupełniany w miarę potrzeb Rady Powiatu Wołomińskiego lub z inicjatywy Komisji.
• W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zagadnień i planowanych terminów realizacji.
• Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby odpowiedzialne merytorycznie
za omawiany temat.

Inne:
• Działania w ramach zespołu ds. powiatowego projektu startu zawodowego osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji szkolnej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Arkadiusz Werelich, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.02.2015 r., godz. 16.37
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.03.2018 r., godz. 10.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.03.2018 r., godz. 10.15Emilia PłachetkoEdycja strony
20.03.2018 r., godz. 10.14Emilia PłachetkoEdycja strony
02.01.2017 r., godz. 14.59Małgorzata JeznachEdycja strony
02.01.2017 r., godz. 14.58Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.56Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.56Małgorzata JeznachEdycja strony
12.02.2016 r., godz. 09.26Małgorzata JeznachEdycja strony
17.02.2015 r., godz. 14.44Małgorzata JeznachEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 16.44Małgorzata JeznachEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 16.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3531 razy.