Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2015 ROK
Budżet został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j Dz. U z 2013 poz. 885 ze zm. ) .
I. Planowane dochody
Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:
A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. dla Zarządów Powiatu
o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, tj.:
• wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
• wstępnie planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
• planowanej na rok 2015 wpłacie do budżetu państwa
Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2015, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:
• średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 102,3 %.
• składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 2014.10.24, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji celowych na zadania administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

C/ szacunkach Wydziału Finansowego w odniesieniu do pozostałych dochodów .

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 oszacowano w następujących wielkościach:

I. Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą 149.909.793 zł (tab. nr 1do uchwały ) ;

W stosunku do
a) wyliczonych dochodów wg projektu budżetu na rok 2014 planowane dochody są wyższe o 0,6 %
b) przewidywanego wykonania roku 2014 planowane dochody są niższe o 7,9 % .

Planowane dochody budżetu obejmują :
1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (tab. Nr 5) w wysokości 17.233.454 zł .W stosunku do roku 2014 kwota dotacji przewidzianych na rok 2015 jest niższa o 9 %.
2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w wysokości 993.600 zł . W stosunku
do roku 2014 kwota dotacji zmalała o 15,5 %. Dotacja jest przyznawana na 1 mieszkańca Domu przyjętego przed 1 styczniem 2004, rokrocznie ulega zmniejszeniom.

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej ( wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców ) w wysokości 18.000 zł. Dotacja
na poziomie roku 2014.

4.Udział w wysokości 10, 25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 58.443.701 zł. W stosunku do planu roku 2014 kwota udziałów wzrasta o ok 10 %. Kwotę udziałów przyjęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

5.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.300.000 zł , zaplanowany wzrost
o 8 % w stosunku do planu z roku 2014 .

6.Dotację z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona na finansowanie programu zalesień w wysokości 127.400 zł, zaplanowany wzrost dochodów o 3,9 % w stosunku do roku 2014 .

7.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 46.196.720 zł , spadek w stosunku
do roku 2014 o 0,7 %. Subwencja została naliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015, danych dotyczących liczby wychowanków w placówkach oświatowych
w roku szkolnym 2013/2014 , danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej
wg stanu na dzień 30 września 2014 oraz dane liczbie wychowanków i o stanie zatrudnienia nauczycieli
w dniu 10 września 2014. Ostateczne dane dotyczące wysokości tej części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału subwencji zostaną podane po uchwaleniu budżetu Państwa na rok 2015. W kwocie subwencji oświatowej została wyodrębniona kwota na zadania związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy w kwocie 17.524.644 zł

8. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 1.396.989 zł. W stosunku do roku 2014 spadek o 17,9 %. Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów ,w których kwota planowanych dochodów na dany rok budżetowy jest niższa od kwoty dochodów planowanych w roku bazowym.

9. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 912.385 zł. W stosunku do roku 2014 wzrost o 261,5 % Stanowi ona uzupełnienie dochodów powiatów , w których wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż 110 % średniej krajowej.

10.Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 802.500 zł, dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2009-2014 .W stosunku do roku 2014 wzrost
o 7,6 % , wzrost ze zmiany wartości mienia oddanego w dzierżawę.

11. Dochody na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków UE w wysokości 1.393.874 zł,
w tym na realizację :
a) praktyk zawodowych oraz podnoszenia kwalifikacji przez uczniów - kwota 620.644 zł,
b) projektu Nadeszła twoja szansa (realizator PUP )- kwota 102.600 zł
c) projektu Okno na świat ( realizator PCPR ) - kwota 467.490 zł ,
Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

12. Dochody z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka
i w rodzinach zastępczych w powiecie wołomińskim zaplanowano w wysokości 1.348.892 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje.

13. Pomoc finansowa z gmin na realizację zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych kwota 3.872.500 zł ( gminy Wołomin, Jadów, Ząbki, Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Poświętne, Tłuszcz, Radzymin).

14.Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego ( samorząd ), kwota 150.000 zł przeznaczona na finansowanie działalności biblioteki powiatowej .

15. Wpłata z Funduszu Pracy przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 728.600 zł

16. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy zaplanowano na podstawie szacunków dokonanych przez jednostki tj w wysokości 5.172.556 zł , w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 wzrost o 2,3 % .

17. Pozostałe dochody własne w wysokości 9.818.622 zł .
Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny biorąc za podstawę średnią z lat 2009-2014 oraz w oparciu o wystawione decyzje.
Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014
tj w wysokości 5.400.000 zł .
Dochody z tytułu sprzedaży koncesji i licencji dokonywaną przez Wydział Komunikacji zaplanowano
w wysokości 120.000 zł ( wg szacunków wydziału )
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 440.000 zł , dochody planowano
na podstawie wystawionych decyzji wieloletnich oraz wykonania lat ubiegłych w odniesieniu do decyzji jednorazowych.
Wpływy z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach zaplanowano w wysokości 25.000 zł.
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych i dzierżawy mienia Powiatu zaplanowano w wysokości 236.727 zł .
Wpływy tytułu opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego w wysokości 2.800.000 zł.
Wpływy z tytułu udziału Powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 300.000 zł,
Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych kwota 414.335 zł
Pozostałe dochody w wysokości 82.560 zł

Porównanie dochodów wykonanych w roku 2013, przewidywanego wykonania 2014 i projektu na rok 2015 przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia.

II Przewidywane wydatki

Wydatki określono na poziomie 150.693.125 zł ( tab. Nr 2 do uchwały ) w tym :
- wydatki bieżące w wysokości 131.969.044 zł tj 85,6 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne w wysokości 18.724.081 zł tj 12,4 % wydatków ogółem.
W stosunku do :
a) projektowanych wydatków na rok 2014 wydatki maleją o 1,1 %,
b) przewidywanego wykonania roku 2014 wydatki maleją o 11,4 %.,

1.Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 170.000 zł ( wzrost planu o 6 % ) zostaną przeznaczone na :
Rozdz 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 10.000 zł przeznaczona
na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów , zadanie z zakresu administracji rządowej,
Rozdz. 01008 Melioracje wodne - kwota 160.000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji spółkom wodnym na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych . Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa 7 spółek wodnych ,które korzystają z dotacji z budżetu Powiatu.

2.Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 350.000 zł ( wzrost planu o 8,5 % ) są przeznaczone na :
Rozdz 02001 Gospodarka leśna - kwota 127.400 zł przeznaczona jest na realizację programu zalesień wypłata ekwiwalentów ,
Rozdz 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 222.600 zł przeznaczona jest :
a) na nadzór nad gospodarką leśną (wydatki na poziomie roku 2014) – kwota 202.600 zł . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
b) na finansowanie zadania dokumentacja uproszczonych planu urządzenia lasów niepaństwowych – kwota 20.000zł

3.Dział 600 Transport i łączność
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 23.280.782 zł.
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane środki w kwocie 23.160.782 zł ,plan wyższy
o 20 % od projektu na rok 2014. Zaplanowane środki stanowią 95,4 % przewidywanego wykonania roku 2014 ), Środki przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania
i remontów dróg powiatowych w tym:
1. kwota 2.346.290 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
2. kwota 8.292.160 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg ,
3. kwota 242.332 zł na powierzenie gminom zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych ,
4. kwota 12.280.000 zł na inwestycje drogowe,
Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera tabela nr 3
Rozdz.60095 Pozostała działalność - kwota 120.000 zł przeznaczona na opłacenie usług holowania
i przechowywania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.Dział 630 Turystyka
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 235.000 zł , spadek o 67,2 % wynika z planowanego zakończenia w 2014 projektu Wyprawa z naturą i kulturą.
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 235.000 zł przeznaczona na :
- na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 60.000 zł
- na zadanie oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych , kwota 100.000 zł
- na zakup i montaż infrastruktury turystycznej ( wiaty turystyczne ) kwota 75.000 zł.

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w dziale zostały zaplanowane w wysokości 735.000 zł , spadek o 63,8 % ( środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań zwiększają budżet w ciągu roku ).
Rozdz 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 735.000 zł. zostanie przeznaczona
na opracowania geodezyjne, wypłatę odszkodowań i mapy do celów prawnych ,w tym :
1. kwota 200.000 zł ( dotacja celowa z budżetu Państwa ) na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu
i użytkowania wieczystego gruntów ,
2. kwota 55.000 zł ( dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką gruntami Skarbu Państwa ,
3. kwota 480.000 zł na wykonanie operatów i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe ( decyzje podziałowe ) .

6.Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.652.100 zł , w stosunku do roku 2014 wzrost o 18 %.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 315.000 zł , w tym 75.000 z budżetu Państwa. Środki zostaną przeznaczone na :
1) Konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej ,
2) Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
3) modernizację ewidencji gruntów ( Poświętne lub Strachówka )
4) Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej.
W stosunku do roku 2014 dotacja na realizację zadań została zwiększona o 15 %.
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 330.000 zł , w tym 90.000 zł z budżetu Państwa.
Środki zostaną przeznaczone na :
1) Konwersje baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego do postaci numerycznej ,
2) Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,
3) modernizację ewidencji gruntów ( Poświętne lub Strachówka )
W stosunku do roku 2014 dotacja na realizację zadań wzrosła o około 12 %.
Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 977.100 zł. W stosunku do roku 2014 wydatki ulegają zwiększeniu o 17,7 %
Rozdział 71095 Pozostała działalność - kwota 30.000 zł została zaplanowana na przygotowanie aktualizacji Strategii Powiatu .

7.Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 19.336.786 zł , w porównaniu z rokiem 2014 spadek o 0,7 %.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Kwota 386.021 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw , dotacja na finansowanie w/w wynagrodzeń zmniejszyła się o 9,4 % . Dotacja na 1etat wynosi średnio 2.159 zł wraz z pochodnymi ( koszty pracodawcy), co oznacza ,że pensja pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej utrzymana jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Rozdział 75019 Rada Powiatowa – kwota 600.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane
z funkcjonowaniem Rady Powiatu i utrzymaniem biura Rady . Wydatki utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 18.129.084 zł. w tym płace
i pochodne 12.664.834 zł. Wydatki rzeczowe zostały utrzymane na poziomie roku 2014 Na inwestycje przewiduje się kwotę 130.000 zł , w tym :
1. kwota 100.000 zł - zakup sprzętu komputerowego ,
2. kwota 30.000 zł – na wykonanie ekspertyzy odnośnie przebudowy budynku przy ul Powstańców, w Wołominie.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji została przyznana dotacja w kwocie 47.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej w okresie od lutego do czerwca 2015 roku
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na finansowanie wydatków związanych promocją Powiatu zaplanowano 120.000 zł, wydatki
na poziomie roku 2014.
Rozdział 75095 Pozostała działalność- Zaplanowane środki w wysokości 54.681 zł są przeznaczone:
- jako udział Powiatu w realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” oraz „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu kwota 24.681 zł
- na opłacenie składek do stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński , Lokalna Organizacja Turystyczna, kwota 30.000 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki w tym dziale wynoszą 6.293.610 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze bezpieczeństwem. W stosunku do roku 2014 wydatki zmniejszają się o 3,4 %.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – wpłata na fundusz wsparcia w wysokości 90.000 zł,
w tym :
a) wpłata na nagrody dla policjantów – kwota 10.000 zł,
b) wpłata na dofinansowanie zakupu 2-ch radiowozów – kwota 80.000 zł.
Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwota 70.000 zł przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego,
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 6.079.210 zł. w tym na płace i pochodne 5.352.755 zł . W tym rozdziale wydatki bieżące są limitowane dotacją celową , w stosunku do roku 2014 spadek o 3,9 %.
Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 11.600 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone 1.100 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną .
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 42.000 zł zostanie przeznaczone na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed klęskami żywiołowymi. Wydatki bieżące utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. W ramach inwestycji zaplanowano zakup mapy magnetycznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, kwota 10.000 zł.
Rozdział 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 800 zł.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowano środki w wysokości 2.712.488 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek - Kwota 1.637.311 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2009 – 2014 przez Powiat Wołomiński kredytów oraz na obsługę kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2015.
Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji - Kwota 1.075.177 zł. stanowi zabezpieczenie udzielonych Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczeń dwóch kredytów .

10.Dział 758 Różne rozliczenia
Planowana kwota wydatków w dziale wynosi 5.879.681 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie 700.000 zł,
co stanowi 0,42 % wydatków ogółem. Rezerwa ogólna wynosi 300.000 zł , rezerwa utworzona
na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 400.000 zł.
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów- zaplanowano wpłatę do budżetu Państwa na kwotę 5.179.681 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów . Wpłaty dokonują powiaty, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dla Powiatu Wołomińskiego 230,75 , wskaźnik dla wszystkich powiatów 185,45 . Kwota wpłaty jest wyższa o 6 % tj o kwotę 295.379 zł niż w roku 2014

11.Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale wynoszą 40.055.677 zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. W stosunku do roku 2014 nakłady zmniejszają się o 2,1 % co wynika
ze spadku liczby uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych oraz zmniejszenia nakładów
na inwestycje. Dotacje w wysokości 8.620.325 zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto przewidywaną liczbę uczniów oraz powiększone o 1,2 % stawki obowiązujące w roku 2014 ( szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 1). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane
w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów i oddziałów na rok szkolny 2014/2015 oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2014 . Inwestycje w oświacie zaplanowane
są do kwoty 3.534.400 zł ( tabela nr 3)
Zmianom ulega struktura ponoszonych wydatków w podziale na rozdziały.
Środki przeznacza się na
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 5.321.013 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
a) utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych
b) dotacji dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej w Zielonce w wysokości 224.502 zł
c) zakup nieruchomości na potrzeby nowej szkoły specjalnej w Zielonce .
Rozdział 80110 Gimnazja – kwota 219.769 zł
Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie nowopowstałego gimnazjum dwujęzycznego.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota 4.360.686 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące publicznych gimnazjum specjalnych.
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Zielonce w wysokości 2.224.764 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 9.372.999 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół
1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie / funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół /,
2.LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /,
3.LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
4.LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/
- dotacji dla niepublicznych szkół licealnych w wysokości 3.010.974 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)
- budowę siedziby LO Radzymin ( kwota 2.000.000 zł ).
Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 95.978 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na udzielenie dotacji dla niepublicznego liceum profilowanego.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 17.976.529 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół:
1.Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
2.Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.Zespół Szkół w Zielonce,
4.Zespół Szkół w Wołominie,
5.Zespół Szkół w Tłuszczu
oraz dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 2.753.201 zł ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 1 ).
Na opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych przeznacza się kwotę 154.800 zł.
Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.308.600 zł, szczegółowy podział przedstawia tabela nr 3.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 1.347.185 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie dwóch zawodowych szkół specjalnych
( w Ostrówku i w Wołominie ) oraz udzielenie dotacji dla niepublicznej zawodowej szkoły specjalnej kwota 136.106 zł.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 110.000 zł
Kwota ta przeznaczona jest na szkolenie rad pedagogicznych i dokształcanie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 1.251.518 zł
Na realizację projektów praktyk zagranicznych uczniów szkół powiatowych ( ZS w Zielonce, ZSTZ
i ZS w Wołominie przeznacza się kwotę 934.465 zł
Kwotę 200.435 zł przeznacza się na finansowanie odpisu dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, na finansowanie funduszu zdrowotnego przeznacz się kwotę 45.618 zł , a kwotę 21.000 zł na organizację awansów zawodowych, narad , uroczystości Dnia Edukacji Narodowej itp.
Na modernizację siedziby Powiatowego Ośrodka Edukacji - kwota 50.000 zł

12.Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 9.979.700 zł , wydatki w dziale są niższe 0 8,6 % . Wydatki
są przeznaczone na finansowanie następujących rozdziałów:
Rozdział 85111 Szpitale ogólne – środki w wysokości 2.050.000 zł przeznaczono na :
1. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie i modernizację oddziałów szpitalnych ( kwota 2.000.000 zł )
2. dofinansowanie kosztów dokształcania średniego personelu medycznego ( kwota 50.000 zł ) .
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 205.000 zł.
Zaplanowano :
a/ kontynuację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez SZPZOZ w Wołominie, kwota 120.000zł przeznaczona na program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele,
b/ realizację programów zdrowotnych w szkołach oraz promocję zdrowia kwota 30.000 zł,
c/ realizację programów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 55.000 zł,.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa
z budżetu państwa w kwocie 7.724.700 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące administracji rządowej realizowane przez powiat. Wypłaty dokonywane są za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852 Pomoc społeczna
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 19.541.551 zł, wydatki w dziale wzrastają o 0.8 %
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie 3.255.626 zł
Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych :
1.z utrzymaniem Domu Dziecka w Równem –
2.z utrzymaniem czterech Rodzinnych Domów Dziecka
3.z wypłatą usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 204.000 zł
4.z opłaceniem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu przed skierowaniem do domu dziecka poza Powiatem Wołomińskim, kwota 144.231 zł
5. z remontem pomieszczeń w Domu Dziecka w Równem – kwota 100.000 zł
6.zakupem mikrobusu do Domu dziecka w Równem - kwota 100.000 zł .
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie 7.183.643 zł przeznacza
się
na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej oraz inwestycje .
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Na funkcjonowanie domów przeznacza się kwotę 6.701.643 zł, na remonty domów pomocy społecznej kwotę 150.000 zł a na inwestycje 332.000 zł ( tabela Nr 3).
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości 1.357.440 zł przeznacza się
na bieżące utrzymanie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Wołominie-
- Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Tłuszczu ,
oraz na dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie prowadzonego przez Caritas
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach prowadzonego przez TPD.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 4.658.020 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota na usamodzielnienie wychowanka , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego oraz na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na opłacenie składek zaplanowano kwotę 200 zł ( dotacja budżet państwa ),
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności Centrum przeznaczono środki w kwocie 1.722.832 zł. w tym płace i pochodne w kwocie 1.458.432 zł , na inwestycje zaplanowano kwotę 88.000 zł ( tabela nr 3 ).
Planowane jest przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby dla PCPR w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę 932.790 zł przeznacza się na
1. poradnictwo rodzinne prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota 345.436 zł.
2. na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych,
ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy .- kwota 268.000 zł
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 274.354 zł
4. na remont mieszkań chronionych - kwota 30.000 zł
5. na wyposażenie mieszkań chronionych – kwota 15.000 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 40.000 zł
Kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń dla uchodźców zgodnie z decyzjami Wojewody.
Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 391.000 zł w tym na
- dofinansowanie działalności świetlicy dla niepełnosprawnych Muminki kwota 11.000 zł,
- realizacja programu TAKrodzina kwota 380.000 zł, w tym dotacje dla gmin 330.000 zł.

14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na realizację zadań przeznacza się kwotę 5.355.401 zł .W stosunku do roku 2014 wydatki zostają zmniejszone o 68,3 %, co wynika z niższej kwoty przeznaczonej na realizację projektów z EFS
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 131.256 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę 257.865 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r.
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota 4.399.347 zł .
Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację programu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( kwota 102.600 zł ) . Na płace i pochodne pracowników PUP przeznacza się kwotę 3.836.036 zł .
Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 566.933 zł
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są :
- na realizację programu Okno na świat , skierowanego do osób niepełnosprawnych ( kwota 521.933 zł)
- na realizację programu współpracy kwota 45.000 zł,

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano środki w wysokości 12.563.378 zł. ( spadek wydatków o 8,3 % w stosunku
do przewidywanego wykonania 2014 ) z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 1.071.100 zł .
Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 1.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej.
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 506.600 zł przeznaczona
na finansowanie zajęć prowadzonych przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ASQ, dotacja wyliczona na poziomie przewidywanej kwoty bazowej do naliczenia subwencji oświatowej.
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się kwotę 3.023.932 zł w tym płace i pochodne 2.699.956 zł . Środki przeznaczone
są na finansowanie :
1.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu
2.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,
Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie działalności przeznacza się kwotę 323.694 zł,
w tym płace i pochodne 255.960 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę 52.000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów finansowanych przez Powiat ( stypendium Talent ) - 52.000 zł,
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwota 1.401.086 zł przeznaczona
na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wołominie
Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 6.101.647 zł przeznaczona na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 19.067 zł
Wydatki w tym dziale przeznacza się na opłacenie szkoleń i kursów dla nauczycieli internatu i poradni psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział 85495 Pozostała działalność kwota 64.252 zł
Wydatki przeznacza się na finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla nauczycieli i fundusz zdrowotny ( kwota 24.252 zł ) oraz na realizację programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi (kwota 40.000 zł)

16. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 180.450 zł
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska, w stosunku do roku 2014 zostają zmniejszone o 25 %.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - kwota 70.000 zł
Na finansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem odpadów przeznacza się kwotę 70.000 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 25.000 zł
Na zakładanie utrzymanie zieleni przy obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 25.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 85.450 zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań ekologicznych .

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w kwocie 1.990.546 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury , w stosunku do roku 2014 spadek o 55,4 % .
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 572.118 zł
Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej przeznacza się kwotę 482.118 zł . Na dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi przewiduje się kwotę 90.000 zł.
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - kwota 511.177 zł.
Środki przeznaczone są na działalność Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości.
Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 494.910 zł
Na działalność biblioteki powiatowej zaplanowano kwotę 494.910 zł
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - kwota 30.000 zł
Dotacje na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 20.000zł. Na finansowanie prac związanych
z renowacją pomników przewidziano kwotę 10.000 zł .
Rozdział 92195 Pozostała działalność - kwota 382.341 zł
Środki przeznacza się na utrzymanie bieżące pałacu w Chrzęsnem

18.Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 380.975 zł , spadek w stosunku do roku 2014 o 6 % .
Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota 221.975 zł przeznaczona na zatrudnienie animatorów sportu
w ramach programu Orlik oraz prace związane z zakładaniem i likwidacja lodowiska Biały Orlik przy
ZS w Wołominie.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 145.000 zł , w tym;
- kwota 80.000 zł na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego
- kwota 65.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem
m.in. wynagrodzenia animatorów, zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,
Rozdział 92695 Pozostała działalność - kwota 14.000 zł przeznaczona na finansowanie nagród
dla sportowców.

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2013 i 2014 oraz zaplanowanych na rok 2015 przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

III. Rozchody budżetu Powiatu
Planowane spłaty rat kredytów w roku 2015 wyniosą 6.716.668 zł .
Na rok 2014 planowane jest utrzymanie kwoty poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SZPZOZ , środki zabezpieczone na ewentualną spłatę zadłużenia wynoszą 1.075.177zł, poręczenie wygaśnie w 2029.
Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2015 rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie w roku 2015 9.429.156 zł , co stanowi 6,29 % planu dochodów na rok 2015.

IV Planowany deficyt budżetu na rok 2015 wyniesie 783.332 zł a po uwzględnieniu rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2015 zwiększa się do kwoty 7.500.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym (do zaciągnięcia zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznym) w komercyjnych bankach do wysokości 4.000.000 zł , spłatą udzielonej Szpitalowi pożyczki ( 1.500.000 zł ) oraz wolnymi środkami ( 2.000.000 zł ). Kwota wolnych środków została wyliczona na podstawie danych historycznych ( na przestrzeni ostatnich lat wolne środki kształtowały się w przedziale od 5 mln do 8 mln zł oraz analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2014.

V. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 i jego prognoza na lata następne
Na dzień 31.12.2015 zadłużenie Powiatu wyniesie 43.631.501,38 zł co stanowi 29,1 % planowanych dochodów.

VI. Inwestycje
Plan zadań inwestycyjnych w roku 2015 przedstawia tabela nr 3.
Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 18.724.081 zł w tym
- w dziale 600 12.280.000 zł
- w dziale 630 75.000 zł
- w dziale 750 154.681 zł,
- w dziale 754 160.000 zł
- w dziale 801 3.534.400 zł
- w dziale 851 2.000.000 zł
- w dziale 852 520.000 zł
Inwestycje kontynuowane :
1. Budowa chodnika we wsi Myszadła ,gm. Jadów
2.Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej
w Ząbkach
3.Modernizacja części drogi Kuligów- Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka,
4.Przebudowa ciągu drogi nr 4314W Turów-Leśniakowizna- Majdan, gm. Wołomin,
5.Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka , Mareckiej i Szerokiej, gm. Kobyłka
6.Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów,
7. Budowa Dworkowej w Kobyłce do drogi 631 w Markach,
8.Przebudowa ul Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie ,
9. Budowa chodnika w msc Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351 W , gm. Poświętne,
10.Budowa chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie,
11.Bezpieczna droga do szkoły, montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych
12.Zakup i montaż małej infrastruktury turystycznej,
13.Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa II etap
14. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu II etap.
15. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
16.Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizacje oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu,
17.Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie przy
ul Broniewskiego,
18. Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie.,
19.Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

VII Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych
Dochody i wydatki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 2. W załączniku ujęte zostały dochody i wydatki jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie pieczy zastępczej .

VIII Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE
1.Projekt Okno na świat - promocja integracji społecznej , rozwój upowszechniania aktywnej integracji – umowa systemowa - realizator PCPR
2.Projekt Nadeszła twoja szansa - wspieranie aktywności zawodowej w regionie – zawarta umowa , realizator PUP
3.Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego
4.i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu,- zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,
5.Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- zawarta umowa z Województwem Mazowieckim,.
6.Projekt - Mobilność uczniów (program Erasmus+ ) Kształcenie i szkolenie zawodowe – realizator Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
7.Projekt - Kształcenie zawodowe z rynkiem pracy –program rozwojowy dla Technikum
w ZS w Zielonce, - realizator ZS w Zielonce i Starostwo, zawarta umowa
8.Projekt Nowoczesne staże- szansą na przyszłość ( program Erasmus +) , realizator ZS Zielonka , zawarta umowa,
9. Projekt Praktyka czyni mistrza – program rozwojowy dla technikum Zespołu Szkół w Zielonce, realizator ZS Zielonka, zawarta umowa,
10. Projekt Europass Mobility –lepszy start na rynku pracy ,program Leonardo da Vinci zawarta umowa przez ZS w Wołominie
W budżecie na rok 2015 zostały zaplanowane środki na zabezpieczenie wkładu własnego
do następujących przedsięwzięć :
1. Projekt Nauka dla życia i prac w szkołach regionu Morza Bałtyckiego- zawarta umowa
z partnerem Szwedzką Agencją Rozwoju Współpracy Międzynarodowej .

IX Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych
Relacja z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Nadwyżka operacyjna wynosi 14.068.249 zł.

X Wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
Na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Powiat otrzymał 17.524.644 zł tj 37,9 % środków z subwencji oświatowej. Kwota ta jest przeznaczona na finansowanie działalności :
a) szkól specjalnych wszystkich typów,
b) młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych
c) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
d) specjalnych ośrodkach szkolno –wychowawczych,
e) specjalnych ośrodkach wychowawczych
f) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Na realizację w/w zadań w budżecie na rok 2015 zaplanowano 19.933.517 zł , w tym :
- w rozdz. 80102 szkoły podstawowe specjalne kwotę 5.145.213 zł
- w rozdz. 80111 gimnazja specjalne kwotę 4.360.686 zł
- w rozdz. 80134 szkoły zawodowe specjalne kwotę 1.347.185 zł
- w rozdz. 85403 specjalne ośrodki szkolno-wych. kwotę 1.071.100 zł
- w rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 506.600 zł
- w rozdz. 85419 ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze kwotę 1.401.086 zł
- w rozdz. 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwotę 6.101.647 zł


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.02.2015 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.02.2015 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2015 r., godz. 13.17Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2043 razy.