Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego została sporządzona na lata 2015-2024. Okres, na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Wołomińskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art.227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art.227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Wołomińskiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2024, gdyż do tego roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych.
Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie.
Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnie zmian podatku PIT czy CIT, zmiany wysokości opłat pobieranych na mocy właściwych ustaw.
Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:
- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na rok 2015
- dla lat 2016-2024 przyjęto sposób prognozowania:
• poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
• otrzymane w roku 2014 dotacje o charakterze jednorazowym nie stają się
podstawą do prognozowania na lata następne, również dotacje na zadania majątkowe
nie są podstawą planowania na okres 2016 – 2024.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wołomińskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów Powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Zmiana kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2024 wynika ze znaczącej zmiany kwot przyjętych, jako dane wyjściowe tj. budżetu na rok 2015, zmiany dokonywane były przy zachowaniu ostrożnej wyceny.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:
- dla roku 2014 przyjęto plan dochodów powiatu według stanu na dzień 30.09.2014 r.
- dla roku 2015 przyjęto dochody na podstawie prognoz przedstawionych przez Ministra Finansów oraz projektów planów dochodów opracowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, w tym starostwa powiatowego, kwota dochodów ogółem jest zgodna z kwotą dochodów ujętą w projekcie budżetu na 2015 rok;

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z opłat, dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

Dotacje na realizację programów unijnych ( EFS) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu 2015. W latach 2016-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie .

Dokonuje się również aktualizacji ze względu na zmianę zasad finansowania przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych finansowanych wolnymi środkami.

Przy tworzeniu prognozy wydatków budżetu Powiatu przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2014 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2014 r.
2. Dla roku 2015 przyjęto wydatki zgodnie z przedstawionym projektem budżetu na rok 2015, zgodne są one z art.242 ufp tj. regułą wydatkową ”wydatki bieżące ≤ dochody bieżące.
3. Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących biorąc pod uwagę konieczne do ujęcia w każdym roku budżetowym wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń.
4. Wydatki majątkowe dla lat 2016-2024 przyjęto na podstawie następujących założeń:
łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- realizacji przedsięwzięć o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu
Wielkość wydatków majątkowych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiąganej nadwyżki finansowej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów.

5. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2014 oraz marż zawartych w umowach kredytowych.

6. Wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczy potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów zaciąganych przez SPZOZ w Wołominie, dla których Powiat był poręczycielem.

7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2015 rok, indeksowanie wskaźnikiem inflacji.

8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2015, lata następne zwiększa się wskaźnikiem inflacji.

9. nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2016-2024 przeznaczone będą na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2015 zostały określone zgodnie z budżetem na 2014 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych , spadek nakładów w latach 2016- 2024 wynika z nie uwzględnienia przy prognozowaniu dochodów majątkowych o charakterze jednorocznym.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich ujęto tylko zadania, których początek przypada na rok 2015 lub lata wcześniejsze.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody
W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz spłat pożyczki udzielonej na rzecz Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie. W roku 2015 do przychodów doliczono wolne środki, w przyjętych założeniach prognostycznych na lata 2016 - 2024 nie przewiduje się przychodów z tego tytułu. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:
- w roku 2015 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2016 w kwocie 5.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2017 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2018 w kwocie 3.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;
- w roku 2019 w kwocie 1.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,25%;

Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika spłaty ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

7. Rozchody
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

8. Przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 226 ustawyo finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
W przedsięwzięciach nie ujmowano umów , które zapewniają ciągłość działania jednostki. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów nie wykazywano umów zawartych na czas nieokreślony lub takich dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych ( np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej itp.) podobnie jak umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.
Nazwy przedsięwzięć dotyczących wydatków na zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnymi zostały ujednolicone do nazw istniejących w budżecie.

9. Wieloletnie poręczenia i gwarancje.
Ujęte zostały potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Wołominie. Kwoty wydatków wynikających z poręczeń ujęto zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i rat odsetek zawartych w umowach kredytowych.

Prognoza harmonogramu spłat kredytów i rat odsetkowych poręczonych przez Powiat.

ROK - Kwota raty kapitałowe i odsetkowej
2015 - 1 075 177,22
2016 - 1 256 486,95
2017 - 1 622 875,96
2018 - 1 574 447,74
2019 - 1 526 019,56
2020 - 1 478 540,53
2021 - 1 429 163,10
2022 - 1 380 734,87
2023 - 1 332 306,64
2024 - 1 185 544,44
2025 - 717 109,06
2026 - 692 924,47
2027 - 668 739,83
2028 - 644 660,15
2029 - 416 258,58


10. Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.02.2015 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.02.2015 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2015 r., godz. 12.51Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1425 razy.