Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III-17/2015

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr III-17/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1


1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024 składającą się z załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.


§2


Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§3


Traci moc Uchwała Nr XXXVI-402/2013 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024 wraz ze zmianami.


§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.02.2015 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.02.2015 r., godz. 12.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2015 r., godz. 12.53Małgorzata JeznachEdycja strony
04.02.2015 r., godz. 12.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3048 razy.