Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

POWIAT WOŁOMIŃSKI OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ROZDRABNIACZA DO GAŁĘZI

Nazwa sprzedającego:

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin; NIP: 125-09-40-609; REGON: 013269344

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest rozdrabniacz do gałęzi marki JUNKKARI HJ 5 SLT ( załącznik nr 1 ), stanowiące mienie Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ulicy Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. Wartość rynkowa 15 000,00zł brutto jest zarazem ceną wywoławczą

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 15.12.2014r do godz. 11.00
Oferta powinna zawierać:
- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

Warunki udziału w postępowaniu

1 . Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2 . Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 . Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż rozdrabniacza gałęzi marki JUNKKARI HJ 5 SLT. Nie otwierać przed dniem 15.12.2014r.do godz.11.30 ”.
4. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto nr:24 1020 1042 0000 8102 0016 6942 tytułem „ Wadium, przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż rozdrabniacza do gałęzi marki JUNKKARI HJ 5 SLT” 5. Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium
Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego.
1.Rozdrabniacz do gałęzi będąca przedmiotem sprzedaży można obejrzeć od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godz. 14.00 na placu przy Wydziale Inwestycji i Drogownictwa ul. Kobyłkowska 1A w Wołominie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny oględzin.

Osoba do kontaktowania się z oferentem:
Zbigniew Kropiewnicki 507-070-024

Pozostałe informacje:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2014 roku o godz. 11.30 w pokoju nr 15 BZP Starostwa Powiatowego w Wołominie. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży urządzenia Jeżeli oferent nie zgłosi się w ciągu 7 dni w celu zawarcia umowy, to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 14 dni roboczych oferentowi który nie wygra przetargu.
2.Rozdrabniacz do gałęzi zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy nr. 36 1020 1042 0000 8802 0016 6868
3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie przeprowadzona licytacja po przez zbieranie ofert drogą elektroniczną 4. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu sprzedaży, z uwagi na który nie zostaje udzielona gwarancja oraz stosownie do treści art. 558 § 1 KC zostaje wyłączona rękojmia (o ile przepisy obowiązującego prawa taką możliwość dopuszczają), a ponadto oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży rozdrabniacza do gałęzi uzyskać można w pok. nr 5 w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Kobyłkowska 1A, pod numerem telefonu (022) 776-19-40. Zastrzega się, że przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:
1. Opis techniczny rozdrabniacza do gałęzi marki JUNKKARI HJ 5 SLT (1)
2. Oferta i oświadczenie (2)
3. Umowa kupna-sprzedaży (3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 09.12.2014 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 10.12.2014 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.12.2014 r., godz. 10.59Joanna WieczorekEdycja strony
09.12.2014 r., godz. 12.59Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4543 razy.